Log ind

Bøger 1947 - 4

#

Aage Juel: Paa Felttog m ed The Buffs gennem Italien, 167 Sider. Kr. 8,75. (C hr. Eriehsens Forlag. 1947).

Forfatteren, Premierløjtnant Aage Juel, skildrer i denne Bog T ræ k fra sin T jeneste under britiske Faner, hvor han tog fat som Sekondløjtn an t og endte som K aptajn, og isæ r sin D eltagelse i F elttoget i Italien ved en B ataillon af The Buffs. H an landede i N eapel 9. A pril 1944, gik gennem et Forstæ rkningsdepot, K ursus i B jerg- og M inekrig, sendtes til A nciobrohovedet, fik Ilddaaben og v ar i Frem stødet derfra. U nder en af de paafølgende K am pe fangedes h an af Tyskerne, førtes over Rom m od Nord, m en undslap og vendte tilbage til R egim entet, i hvilket h an kæ m pede — afb ru d t af forskellig Sæ ruddannelse — R esten af K rigen baade som D elingsfører, O rdonnansofficer og • E fte rre tningsofficer. Frem stillingen er ingen tø r K rigshistorie, m en et V idnesbyrd om en dansk O fficers S trid m od U n d ertryk k ere af Lov og R et; den indeholder i jæ v n og fangende S til G lim t af Soldaters Lod u n der K rigen i dagligt Liv, pligttro Fæ rd, A ngst og Mod, Slid og Blod, G am m en og S kæ m t — alt uden at tilstræ b e dram atisk E ffekt eller frem holde eget Jeg.

Johan Nordentoft.

Militært Tidsskrift

Redaktør: B o n d etin g et 24, R osk ild e (T lf. R oskild e 1423. K l. 11— 15 C entra l 16002, L okal 3 4 0 ). K orresp on d an ce til T id ssk r ifte ts R ed ak tion eller E k sp e d itio n bedes sen d t un d er A d re sse: M ilitæ rt T id ssk r ift, H æ ren s A rk iv , S lo tsh o lm sg a d e 10, K bhvn. K. A lt ved røren d e A n n on cer sen d es til: A n n on ceek sp ed itio n en : A m a lie g a d e 22, K bh. K ., T e lf. 611. E k sp e d itio n sc h e f o g K a sse rer : N . F a sa n v ej 46, K bh. F ., T e lf. (K l. 11— 15) C. 16002, L okal 318. I K om m ission hos N . O la f M øller, F red er ik sb o rg g a d e 26, T e lf. 456. H ey d es B o g try k k eri, F red erik sh o lm s K an al 4, O pg. A , K bh. K ., T e lf. 6522.

Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

Meddelelse fra „Kjøbenhavns Kreds".

S a m m e n k o m s t i K redsens Som m erlokaler, A llegade 10, Fredagene den 5. og 19. Septem ber. F u g le s k y d n in g s-K lu b b e n s B e s ty r e ls e m e d d e le r, at den aarlige F ugleskydning afholdes i K lubbens Som m erlokaler, A llégade 10, S ø n d a g d e n 7. S e p te m b e r K l 10 pr. — Frokost ca. Kl. 12,00. M edlem m er af Foreningen, d er ikke er M edlem m er af K lubben, kan deltage i Fugleskydningen mod at erlæ gge det forløbne A ars K ontingent — 4 Kr. — inden Skydningen begynder. I d en k o m m e n d e V in te rse ssio n (1/10—30/4) vil d er —- forsaavidt intet uforudset in d træ ffer —- blive afholdt 2 m aanedlige Sam m enkom ster (den 2. og 4. T orsdag — i D ecem ber dog den 1. og 3.) i O fficersforeningen (K rigsspillokalerne), V estre B oulevard 20 (den daglige Indgang). Første M ødeaften (K lubaften) T orsdag den 9/10.

 

Reserveofficersforeningen

Formandens Kontor: Strandvej 100. Tlf. Helrup G500. Form and: K aptajn R. C. Jørgensen. K asserer: K aptajn S. E. Dam, Vesterbrogade 101, V., Tlf. Vester 3152. Sekretær: Løjtnant F. Castenskiold-Benzon, Kronprinsessegade 22 K., Palæ 8177 (Kl. 9 - 1 6 Am ager 1577) P isto lsk y d n in g : Som angivet i M. T. E r. 4, dog Kl. 17— 18 i Stedet for Kl. 9— 12. B e r e tn in g e n fo r 1946 er paa G rund af T ypograf strejk en blevet stæ rk t forsinket, m en udsendes inden U dgangen af A ugust M aaned. F ellsp o rt: F ra »De V ernepligtige O fficerers Forening« i Oslo h ar Foreningen m odtaget Indbydelse til m ed 15 aktive F eltsportsfolk og 5 M edlem m er af B estyrelsen at deltage i den nordiske F eltsportskonkurrence i Oslo den 27.—29. Septem ber. D eltagere, der ønsker at kom m e med, m elder sig om gaaende til L ø jtn an t T. Fynbo, Telf. Su. 264 y. R egim entskonkurrence afholdes den 7. Septem ber. K onkurrencen er aaben for alle O fficerer, K o rn etter o. 1. A d re sse æ n d rin g e r: M edlem m erne anm odes om at erindre at m eddele F orandring i A dressen, hvis den h ar varig K arakter. I. F. F. F. C a s te n sk io ld -B e n zo n , Sekr.