Log ind

Bøger 1946 - 5

#

M a jo r Odd Lindbdck-Larsen: Den norske Hæ r og 181U- U d g . a f K r i g s h i s t o r i s k I n s t i t u t . O s lo 1 9 4 5 . D e n f o r e l ig g e n d e B o g , s o m v a r u d a r b e j d e t a l le r e d e f ø r K r i g e n 1 9 4 0 , e r e t K i l d e s k r i f t f o r n o r s k e k r i g s h i s t o r i s k e A r ­ b e j d e r . D e n i n d e h o ld e r d e r f o r m a n g e E n k e l t h e d e r , s o m v e l k a n v i r k e l i d t h æ m m e n d e f o r d e n , d e r k u n s ø g e r O v e r b l i k o v e r B e g i v e n h e d e r n e ; m e n d e n g i v e r s a m t i d i g e n u d m æ r k e t H j æ l p t i l a t f o r s t a a d e s æ r l ig e F o r h o l d , h v o r u n d e r n o r s k K r i g s f ø r e l s e m a a v i r k e , s a m t I n d b l i k i d e F ø l g e r , d e t t e h a r f o r n o r s k T a k ­ t ik » K r i g s h i s t o r i s k I n s t i t u t h e n v i s e r d a o g s a a i e t F o r o r d t i l L ig h e d e r n e m e l le m d e n o r s k e F e l t t o g i 1 8 1 4 o g 1 9 1 4 . I B o g e n s I n d l e d n i n g g iv e s e n k l a r O v e r s i g t o v e r d e n s t o r ­ p o l i t i s k e U d v i k l i n g , s o m f ø r t e t i l d e n n o r s k e S e lv s tæ n d ig h e d s - e r k læ r i n g o g t i l K r i g e n . D e n n e F r e m s t i l l i n g e r n a t u r l i g v i s g a n ­ s k e o b j e k t v i s i n S k i l d r i n g a f O p lø s n i n g e n a f d e n d a n s k - n o r s k e U n i o n ; m e n d e t k a n m a a s k e i d e n A n l e d n i n g v æ r e v æ r d a t m in d e s , a t f o r d e t d a n s k e F o l k h a v d e B e g i v e n h e d e n o g s a a e n a n d e n B a g g r u n d e n d d e n r e n t p o l i t i s k e . D e t v a r m e d S k a m ­ f ø le ls e , a t m a n g e d a n s k e s a a F r e d e r i k V I ’s s ø l le I n d s a t s f o r B e v a r e l s e n a f S a m h ø r ig h e d e n m e l le m d e t o R i g e r , m e n d e t d r e j e r s ig d o g o m m e r e e n d e t P r e s t ig e t a b o g e n S v æ k k e ls e a f M o n a r k i e t s p o l i t i s k e B e t y d n i n g . N o r d m æ n d e n e v a r h ø j t a g t e d e — ik k e m i n d s t i n d e n f o r H æ r o g F l a a d e — , d e b e t r a g t e d e s a f a l le s o m L a n d s m æ n d , o g m a n g e d a n s k e o g n o r s k e v a r k n y t t e t s a m m e n v e d S læ g t s k a b e l le r v a r m t V e n s k a b . D e r f o r b le v S ø n ­ d e r r i v e i s e n a f B a a n d e t m e l le m D a n m a r k o g N o r g e e n v i r k e l i g , d y b t f ø l t S o r g f o r d e t d a n s k e F o l k . S æ r l i g I n t e r e s s e f o r d a n s k e L æ s e r e h a r S k i l d r i n g e n a f P r i n s C h r i s t i a n F r e d e r i k ’s ( C h r i s t i a n V I I I ) O p t r æ d e n . H a n b le v h a l v t m o d v i l l i g k a s t e t i n d i s i n S t i l l i n g s o m n o r s k K o n g e o g v a r e f t e r K i e l e r f r e d e n 1 8 1 4 m e s t t i l b ø j e l i g t i l a t s m id e T ø j ­ le r n e . D e t e r d e r f o r f o r s t a a e l ig t , a t h a n k u n m e d h a l v t H j e r t e o p t o g K r i g e n m o d S v e r ig e , m e n h a n s F æ r d , n a v n l i g s o m F e l t ­ h e r r e , v i r k e r d o g b e s k æ m m e n d e . D e n M a a d e , h v o r p a a h a n u d e n o m G e n e r a l s t a b s c h e f e n o g t i l D e l s i S t r i d m e d d e P l a n e r , h a n s e lv h a v d e g o d k e n d t , g a v d i r e k t e O r d r e r t i l H æ r e n s E n h e ­ d e r o g d e r v e d p a a s k æ b n e s v a n g e r V i s s t a k e n K æ p i H j u l e t f o r O p e r a t io n e r n e , f r e m k a l d t e d a o g s a a e n S t o r m a f R a s e r i , ik k e a le n e b la n d t O f f i c e r e r n e , m e n i h e le d e t n o r s k e F o l k , s o m ø n s k e d e a t f o r s v a r e s i n F r i h e d . D e n la v e r e T r o p p e f ø r i n g v a r t i l T r o d s f o r d e m a n g e V a n s k e l ig h e d e r , d e r m a a t t e o v e r v i n d e s , g e n n e m g a a e n d e g o d o g i n i t i a t i v r i g , l ig e s o m S o ld a t e r n e k æ m ­ p e d e g o d t . I s æ r l ig G r a d m a a K o m m a n d a n t e n i F r e d e r i k s t e n f r e m h æ v e s f o r d e n K a r a k t e r f a s t h e d , h v o r m e d h a n g e n n e m ­ f ø r t e F o r s v a r e t a f F æ s t n i n g e n .

M a n k a n k u n ly k ø n s k e d e t n y o p r e t t e d e M i l i t æ r h i s t o r i s k e I n s t i t u t t i l d e t s S t a r t v e d U d g i v e l s e n a f B o g e n o m 1 8 1 4 . D e n b æ r e r V i d n e s b y r d o m d e t h ø j e S t a d e , n o r s k k r i g s h i s t o r i s k F o r s k n i n g h a r n a a e t .

Jens Johansen.

Psychologi fo r the A rm ed Services. W a s h i n g t o n 1 9 4 5 . 5 3 3 S i ­ d e r . S t r a k s d a U . S . A . i 1 9 1 7 g i k i n d i d e n f ø r s t e V e r d e n s ­ k r i g , to g e s P s y k o l o g ie n i m i l i t æ r A n v e n d e l s e . E t C e n t r a l o r g a n — t h e P s y c h o l o g i c a l C o m m i t é o f t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n - c i l — s a a D a g e n s L y s o g h a r s id e n le d e t d e t m i l i t æ r p s y k o l o g i ­ s k e A r b e j d e , d e r e f t e r h a a n d e n k o m t i l a t o m f a t t e : R e k r u t p r ø ­ v e r , S p e c i a l p r ø v e r , U d v æ lg e l s e s t e k n ik i A lm i n d e l i g h e d , s p e c . D u e l ig h e d s b e d ø m m e l s e a f O f f i c e r e r , F l y v n i n g e n s p s y k o lo g is k e P r o b le m e r , s p e c . U d v æ lg e ls e a f F l y v e r e , T r æ n i n g e n s o g D i s c i ­ p l i n e n s P s y k o l o g i s a m t M o r a l o g P r o p a g a n d a . V e d U d b r u d d e t a f d e n a n d e n V e r d e n s k r i g f ø l t e U . S . A . s i g o v e r f l ø j e t p a a M i l i t æ r p s y k o lo g i e n s O m r a a d e a f T y s k la n d , m e n d e t t e F o r h o l d æ n d r e d e s m e g e t h u r t i g t , id e t U . S . A . t o g K o n s e k v e n s e n a f d e n t o t a le K r i g s f ø r e l s e o g s a a p a a d e t p s y ­ k i s k e O m r a a d e o g k a s t e d e e n b e t y d e l ig D e l a f d e n c i v i l e F a g k u n d s k a b ( c a . 2 0 0 0 P s y k o l o g e r ) i n d i d e n m i l i t æ r p s y k o l o ­ g i s k e V i r k s o m h e d . U d g i v e l s e n a f P s y c h o l o g y f o r t h e A r m e d S e r v ic e s , d e r e r f o r b e r e d t a f e n K o m i t é a f E k s p e r t e r , n e d s a t a f N . R . C . , f a l d e r s a m m e n m e d d e n 2. V e r d e n s k r i g s A f s l u t n i n g , h v o r f o r d e t m a a f o r m o d e s , a t e n v æ s e n t l ig D e l a f d e a m e r i k a n s k e E r ­ f a r i n g e r e r n e d fæ ld e t i d e n n e h i d t i l m e s t b e t y d e l ig e H a a n d - b o g i M i l i t æ r p s y k o l o g i . D e f ø r s t e K a p i t l e r i B o g e n o m h a n d le r S y n e t s , H ø r e l s e n s o g L u g t e s a n s e n s m i l i t æ r e A n v e n d e l s e . P a a G r u n d l a g a f d is s e O r g a n e r s F y s i o l o g i g ø r e s d e r r e d e f o r d e p s y k o lo g is k e F æ n o ­ m e n e r , d e r k n y t t e r s i g t i l d is s e S a n s e o r g a n e r . F r e m s t i l l i n g e n a f r u n d e s v e d in d g a a e n d e B e t r a g t n i n g e r v e d r ø r e n d e b l . a . R e g ­ l e r f o r O b s e r v a t io n i M ø r k e , C a m o u f l a g e , S t ø j p a a v i r k n i n g e r o g K r i g s g a s . A n d r e K a p i t l e r o m h a n d le r d e f y s io l o g i s k e o g p s y ­ k o lo g is k e F o r u d s æ t n i n g e r f o r O r i e n t e r i n g i R u m m e t o g p a a L a n d j o r d e n . M e d H e n s y n t i l d e n m e n n e s k e l ig e E ffe k tivite t i m i l i t æ r H e n s e e n d e h a r m a n s t u d e r e t o g b e n y t t e t m a n g e a f d e t c i v i l e L i v s E r f a r i n g e r . A r b e j d s v a n e r , T r æ t h e d o g K e d s o m h e d s a m t S ø v n e r v i g t i g e F a k t o r e r , d e r s p i l l e r i n d p a a d e t t e O m r a a d e , o g v i s s e f y s i s k e B e t i n g e l s e r , d e r s k y ld e s T e m p e r a t u r , I l t m a n ­ g e l , N y d e l s e a f A l k o h o l o g a n d r e s t im u le r e n d e M i d l e r , m a a •ogsaa t a g e s i B e t r a g t n i n g . O m t a l e n a f P e r s o n e lu d v æ lg e ls e n o g d e n s M e t o d e r in d - t a g e r e n c e n t r a l P l a d s i B o g e n . D e n a lm i n d e l ig e I n t e l l ig e n s ­ p r ø v e , h v i s F o r g æ n g e r s k a b t e s u n d e r d e n f ø r s t e V e r d e n s k r i g , h a r u n d e r d e n n e K r i g v æ r e t b e n y t t e t p a a m e r e e n d 7 M i l l i o n e r R e k r u t t e r . F o r u d e n a t d e n n e P r ø v e — T h e A r m y G e n e r a l C la s - s i f i c a t i o n T e s t — f i n d e s i f l e r e V e r s i o n e r , r a a d e s d e r o v e r m e r e e n d 1 0 0 a n d r e P r ø v e r m e d s p e c ie l le F o r m a a l . G r u n d læ g g e n d e f o r a l le d is s e m a n g e P r ø v e r s K o n s t r u k t i o n h a r e n in d g a a e n d e » jo b a n a ly s e s « f o r e t a g e t a f m i l i t æ r e o g c i ­ v i le i F o r e n i n g e n v æ r e t , o g B o g e n g i v e r e t P a r E k s e m p l e r p a a s a a d a n n e A n a l y s e r , d e r b e n y t t e s s a a v e l p a a m e n ig e s V i r k s o m ­ h e d s o m B e f a l i n g s m æ n d e n e s G e r n i n g . D e a m e r i k a n s k e R e k r u t ­ t e r f o r d e le s t i l V a a b e n o g S p e c ia l u d d a n n e l s e p a a G r u n d l a g a f d e f o r e l ig g e n d e P r ø v e r e s u l t a t e r i F o r b i n d e l s e m e d O p l y s n i n ­ g e r in d h e n t e d e g e n n e m S a m t a le m e d e n s p e c ia l u d d a n n e t O f f i ­ c e r . D e r u d fæ r d ig e s » Q u a l i f i c a t i o n C a r d « f o r h v e r M a n d , o g d e t f ø l g e r h a m g e n n e m h e le T j e n e s t e n . I U . S . A . h a r m a n i n d s e t o g d r a g e t K o n s e k v e n s e n a f P e r s o n e l f o r d e l i n g e n s K e r n e , n e m l ig a t d e n e n k e l t e s s æ r l ig e E g e n s k a b e r o g A n læ g u d n y t t e s bedst muligt. E t l i l l e F a a t a l a f F o l k e n e k a n g ø r e s i g g æ ld e n d e o v e r a l t , m e d e n s d e t s t o r e F l e r t a l ( c a . 9 0 % a f M a t e r i a l e t ) h a r b e g ræ n s e d e A n v e n d e l s e s m u l ig h e d e r . I A r b e j d e t f o r a t u d - n y t e d is s e M u l i g h e d e r f u l d t u d e r d e p s y k o lo g i s k e P r ø v e r i U . S . A . u d v ik l e t s o m i n t e t a n d e t S t e d s i V e r d e n . D e n m i l i t æ r p s y k o l o g i s k e V i r k s o m h e d i U . S . A . i n d s k r æ n ­ k e r s i g im i d l e r t i d ik k e t i l U d v æ lg e l s e n a le n e . Y d e r s t i n t e r e s ­ s a n t e K a p i t l e r i d e n f o r e l ig g e n d e B o g b e h a n d l e r O p d r a g e l s e n s o g U n d e r v i s n i n g e n s P r o b le m — s a a v e l i A lm i n d e l i g h e d s o m d e s p e c ie l le m i l i t æ r e F o r m e r . M o r a l , i O r d e t s m i l i t æ r e B e t y d ­ n i n g , l ig e s o m S e lv o p d r a g e l s e g ø r e s t i l G e n s t a n d f o r in d g a a e n d e B e h a n d l i n g , d e r r e d e g ø r f o r d is s e v i g t i g e F o r e t e e l s e r s p s y k o ­ lo g is k e G r u n d l a g o g M u l i g h e d e r . E t s æ r l ig t A f s n i t e r h e l l ig e t » L e d e r s k a b e t« , d e t s P s y k o ­ lo g i o g P r i n c i p p e r . I k k e a le n e b e h a n d le s L e d e r e n s P r o b l e ­ m e r , h e r u n d e r U d v æ lg e ls e o g T r æ n i n g , m e n o g s a a d e n le d e d e s R o l l e o m t a le s . B o g e n s a f s l u t t e n d e K a p i t l e r o m h a n d le r d e f o r s k e l l i g e N a ­ t i o n e r s E g e n a r t s a m t P r o p a g a n d a o g p s y k o l o g i s k K r i g s f ø r e l s e i d e t h e le t a g e t . M e d d is s e K a p i t l e r a f r u n d e s d e n n e m e g e t o m ­ f a t t e n d e H a a n d b o g , d e r is æ r t a g e r S i g t e p a a d e s p e c ie l le a m e ­ r i k a n s k e F o r h o l d , m e n t i l l i g e p a a e n s a a r e i n t e r e s s a n t M a a d e b e l y s e r M i l i t æ r p s y k o lo g i e n s M u l i g h e d e r o g ø j e b l i k k e l ig e S t a d e . B o g e n e r v e l n o k d r ø j K o s t f o r d e f le s t e , h v i s d e n t a g e s s o m H e l h e d , m e n e n le t o v e r s k u e l i g I n d h o ld s f o r t e g n e ls e i F o r ­ b in d e l s e m e d e n r i g h o l d i g E m n e f o r t e g n e l s e le t t e r d e n s A n v e n ­ d e ls e s o m H a a n d b o g . E n d e l i g f i n d e s v e d A f s l u t n i n g e n a f h v e r t K a p i t e l e n A n g i v e l s e a f L i t t e r a t u r , d e r k n y t t e r s i g t i l v e d ­ k o m m e n d e E m n e . P a a d e n M a a d e m e d d e le s e t P a r h u n d r e d e H e n v i s n i n g e r t i l F a g l i t t e r a t u r .

I k k e m i n d s t d e t t e s id s t e g ø r B o g e n s tæ r k t a n b e f a le l s e s ­ v æ r d i g f o r d e n , d e r ø n s k e r n ø j e r e O r i e n t e r i n g v e d r ø r e n d e M i ­ l i tæ r p s y k o lo g i , s a a le d e s s o m d e n s U d v i k l i n g o g O m f a n g e r v e d d e n a n d e n V e r d e n s k r i g s A f s l u t n i n g .

Helge Klint.

Artilleriets Bibliotek.

Liste over Tilgangen af Litteratur i Juli— August 1946. Officerernes Fordeling: i Hæren og Flaaden den 1. Februar 1864. Kbhvn. — Haandbog for Hæren 1945 og 1946. Kbhvn. — Een Verden eller ingen. Kbhvn. 1946. — Koestler, A rthu r: Yogien og Kommissæren. Kbhvn. 1946. — Haandbog for Søværnet 1946. Kbhvn. — Ernst, L.: Lyn og Lynafledere. Kbhvn. 1945. — Field A rtille ry Basic. Pensylvania 1943. — Steckzehn, B.: Bofors. En Kanonindustris Historia. Stkhlm. 1946. — Shugg & De Weerd: World war II. Washington 1946. — Schlabrendorff, F . v.: O ffiziere gegen Hitler. Zürich 1946. — Mont g omer g : M ilita ry leadership. London 1946. — Szende, St.: Løftet Hitler holdt. Kbhvn. 1946. Heym, S t.: Smilende Fred. Kbhvn. 1946. — Stender-Petersen, Ad.: Grundlinierne i Sovjetunionens Udenrigspolitik. Kbhvn. 1946. — Brandt, W illy: Forbrytere og andre Tyskere. Oslo 1946. — Duranty, W .: U. S. S. R. Sovjetruslands Historie. Kbhvn. 1946.