Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1995 -96

#

Beretningen omfatter:

- belønning af et skriftligt arbejde,

- belønning af bedste artikel i Militært tidsskrift og

- generalforsamling.

Tildeling af vandrepremie

Efter indstilling fra Frederik Vis Reglementsudvalg, har bestyrelsen besluttet sig til at lade orlogskaptajn U.M. Berthelsen modtage deaaf Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie for 1995 i form af et indbundet eksemplar af “Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie” autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VLden 28 januar 1821. Orlogskaptajnen indstilles for arbejdet: “Standard Flex 300: Operationer udenfor nærområdet. ” Arbejdet er udført som hovedopgave under gennemgang af VUT II/STK ved Forsvarsakademiet. Orlogskaptajnen indstilles med følgende motivering:

“Skibstypen SF 300 er overvejende forudsat anvendt i nærområdet, men som følge a f det fundamentalt ændrede opgavespektrum for forsvaret må nye anvendelser a f også søværnets skibe vurderes. I opgaven har forfatteren detaljeret og kritisk gennemgået skibstypens nuværende muligheder og begrænsninger, samt de sandsynlige opgaver for søværnets enheder i internationalt regi. Med baggrund i en moden vurdering af de organisatoriske, kommandomæssige, geografiske og klimatiske vilkår for en sådan indsats, gennemgås skibstypens operative og logistiske ydeevne i de eksisterende og planlagte operative konfigurationer. Disse vurderinger leder til en velmotiveret analyse af de øjeblikkelige indsættelsesmuligheder, samt til en kritisk gennemgang af de forøgede muligheder, som ville opstå efter gennemførelsen a f en række nærmere beskrevne ændringer. Opgaven er velformuleret og giver et solidt bidrag til overvejelser om tildeling a f opgaver til SF 300 og om hensigtsmæssigheden a f modifikationer på en række områder. ”

Selskabet vil gerne påskønne orlogskaptajnens indsats til en sund og nødvendig debat, og bestyrelsen har derfor besluttet at lade denne hæder følge af nogle flasker god vin.

Belønning af bedste artikel i Militært Tidskrift

Titlen som “Bedste skribent i Militært Tidsskrift for året 1995” tilfalder cand.psych. J.P. Madsen der er leder af Psykologisk Afdeling (PSA) ved Forsvarets Center for Lederskab. Selskabet indstiller J.P.Madsen til titlen med flg. motivering:

“Både Forsvarskommisionen af 1988 og senere Udvalget vedr. Forsvarets Udvikling m.v. pegede på en ajourføring a f forsvarets formål og opgaver, hvilket skete ultimo 1993 med vedtagelsen a f den nuværende Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Loven fastslår bl.a., at forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har tilformål at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne. “Dansk forsvar skal på mandat af FN eller CSCE, direkte eller stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsningen a f konfliktfore by g g ende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver... ” I sin artikel “Stresspåvirkning under FN-tjeneste ” udsendt i Militært tidsskrift, nummer 1/95 redegør forfatteren for hovedindholdet a f PSA-undersøgelsesrapporten: “Danske FN-soldater - Oplevelser og stressreaktioner. ” Artiklen er meget informativ og peger på nogle af de menneskelige omkostninger i form af bl.a. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), der kan være en konsekvens a f at skulle løse forsvarets nye opgaver i internationalt regi, ligesom der redegøres for “lessons learnt” og opstilles en række afbødende foranstaltninger med det formål at undgå eller minimere uhensigtsmæssige reaktioner på alvorlige stresspåvirkninger. Det Krigsvidenskabelige Selskab vil gerne påskønne det omfattende arbejde, der har bekræftet vigtigheden i - gennem udvælgelse, uddannelse samt etablering af psykiske støtte- foranstaltninger - at undgå uhensigtsmæssige reaktioner på alvorlige stresspåvirkninger. ”

Bestyrelsen ønsker at belønne denne artikel med nogle flasker god vin.

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emnerne:

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1995/96.

- Styrkelse af kontaktmandsordningen.

- Rekruttering af nye medlemmer.

- Etablering af læsekredse.

- Udgivelse af Militært tidsskrift.

- Styrkelse af selskabets økonomi.

- Forberedelse af festligholdelsen af selskabets 125-års jubilæum.

Foredragssæsonen

Bestræbelserne har været koncentreret om at fastholde den samme høje grad af aktualitet, som sidste års foredragsrække besad. Det var et ekspertpanel bestående af generallæge K. Jessen, overlæge af reserven og ved Kommunehospitalet, speciallæge i psykiatri P.W. Jepsen, chefpsykolog S. Martini, FCL samt hærprovst J. Rode, der den 25. september 1995 indledte foredragssæsonen. Emnet var krisehjælp og psykiske reaktioner på FN-tjeneste i det tidligere Jugoslavien. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt i alt 15 foredragsaftner i København . Enkelte af disse foredrag har ligeledes været afholdt i provinsen. Sammenfattende har denne sæson været præget af et meget højt aktivitetsniveau. Også i denne sæsonen har foredragene taget udgangspunkt i forskellige temaer, og foredragene har omhandlet forskellige aspekter af bl.a. Europas - og Danmarks - ændrede sikkerhedspolitiske situation, FN og fredsstøttende operationer og de nye samarbejdsrelationer. Selskabet har herunder tilstræbt at belyse udviklingen i NATO fra flere forskellige sider. Det er fortsat selskabets vurdering, at man med dette emnevalg præsenterer foredrag af interesse for langt den største del af medlemsskaren. Det kan bemærkes, at rent krigshistoriske foredrag har været prioriteret lavt. Bestyrelsen er opmærksom på dette forhold , og vil også i den kommende sæson søge at råde bod på det, såfremt der bliver lejlighed til dette. Den gennemsnitlige deltagelse har i København været stabil omkring 50. Antallet af deltagere har dog varieret noget, og ikke mindre end 126 medlemmer mødte op til forsvarsministerens foredrag torsdag 11 januar. I de få arrangementer i provinsen har der i de fleste tilfælde været en overordentlig pæn deltagelse. Deltagelsen i Selskabets foredragsaktiviteter må derfor sammenfattende betegnes som tilfredsstillende. Man kunne fortsat ønske sig at se lidt flere af Selskabets yngre medlemmer samt medlemmer, der er under uddannelse ved Forsvarsakademiet og andre af forsvarets skoler til foredragsaftnerne. Igen i år må selskabet efterlyse medlemmernes støtte i dette spørgsmål. Det gælder særlig de, der beklæder lærerstillinger ved vore skoler og kurser. Selskabet har i den forløbne sæson gennemført en bred annoncering af de planlagte foredrag gennem en række særtryk af Militært tidsskrift og opslag på tjenestestederne. Det er dog bestyrelsens hensigt i fremtiden at annoncere de kommende foredrag i de ordinære numre af Militært tidsskrift. Det er hensigten i størst mulig udstrækning at placere foredragene om aftenen på den første og tredje mandag i de måneder, som sæsonen omfatter. Men vi vil dog fortsat udnytte kortfristede tilbud om foredragsholdere, når dette kan passes ind.

PR- og Hverveudvalget

Der har i årets løb været en tilgang på 76 medlemmer og en afgang på 74. Den relativt store afgang må begrundes med bestyrelsens beslutning om, at medlemmer, der efter rykkerskrivelse fortsat undlader at indbetale kontingent, automatisk ophører med at være medlemmer af selskabet. Pr. 1. april havde selskabet et medlemstal på 1082. Bestyrelsen har i den forgangne sæson koncentreret sine bestræbelser på generelt at styrke kontaktmandsordningen. Bestyrelsen har også brugt mange kræfter på at styrke foredragsvirksomheden på landsbasis. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at den ønskede effekt ikke er blevet opnået. Det gælder i særlig grad for de foredrag, der er blevet afholdt udenfor København. Både antallet af foredrag og deltagelse i foredragene har generelt været skuffende. Tillad mig i denne forbindelse at udtrykke selskabets påskønnelse af foredragsholdernes beredvillighed til at stille sig til rådighed for medlemmerne i provinsen. Men kun enkelte lokalområder har haft succes, og bestyrelsen har derfor besluttet at styrke planlægningen af aktiviteterne i de lokale områder ved at lade kontaktmændene forelægge kommende sæsons forslag til aktiviteter på det årlige møde med bestyrelsen. Dette møde er netop i dag afholdt her umiddelbart forud for selskabet generalforsamling. Det er bestyrelsens hensigt at indføre en aktivitetso versigt i Militært tidsskrift udvisende “kreds for kreds”, hvilke arrangementer, som forestår. Kontaktmændene får således her en rubrik, hvor de kan meddele sig til medlemmerne i området. Indførelsen heraf vil ske ved første udsendelse af Militært tidsskrift efter dagens generalforsamling. Bestyrelsen ser det som en nødvendighed, at tjenestestedscheferne vil støtte selskabets kontaktmænd med hensyn til planlægning af datoer for aktiviteterne, samt ved at bakke op omkring de planlagte foredrag.

Læsekredsen

Læsekredsen er i denne sæson blevet gennemført med 10 kredse. Følgende bøger blev valgt:

- Christmas-Møller: Obersten og kommandøren.

- Reynolds: The Devil’s Adjudant.

- Jochen Peiper. Virilio: Krigen, byen og det politiske.

- Pagonis: Moving Mountains.

- Hourani: De arabiske folks historie.

Lad mig benytte denne lejlighed til især at opfordre selskabets yngre medlemmer til at udnytte denne mulighed for at udvide deres horisont.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift er udkommet med fem numre, heraf tre temanumre i 1995 samt nogle særnumre med annoncering af foredrag og generalforsamling. Tidsskriftet har dermed fortsat med samme rytme og volumen som i 1994. Redaktionen har modtaget en række positive tilkendegivelser om den nuværende udgivelsesform, som foreløbig fastholdes. Godt og vel halvdelen af stofmængden i 1995 var temaartikler, hvilket har givet en god balance. Redaktionen er glad for at kunne meddele, at alle indsendte artikler i 1995 er blevet optaget i tidsskriftet. Det vidner om god kvalitet i vor medlemskreds. Jeg vil fortsat opfordre medlemmer til at fremkomme med tanker, ideer og artikler. Endelig vil jeg gerne takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i den forløbne sæson.

Selskabets prisopgaver

Prisopgaveudvalget har i 1995 ikke været indkaldt, da der ikke har været tilsendt opgaver til bedømmelse. På denne baggrund må det sammenfattende konkluderes, at aktiviteten på dette område i 1995 endnu en gang var præget af lavkonjunktur. Det kan nævnes, at selskabet for sæsonen 1995/96 har valgt emner inden for forsvarspolitik, selskabets 125-års jubilæum samt et emne efter eget valg, og det et prisopgaveudvalgets håb, at den kommende sæson bliver præget af stor aktivitet. Med den arbejdsbelastning, der kendetegner tjenesten i forsvaret, er det måske snarere end de yngre officerer de netop pensionerede, som selskabet skal sætte sin lid til i så henseende.

Selskabets 125-års jubilæum

Det krigsvidenskabelige Selskab arbejder naturligvis på at markere 125-årsdagen den 31. oktober i år. Bestyrelsen har valgt at markere jubilæet på to måder, nemlig:

- En festforelæsning med efterfølgende buffet og

- udgivelse af et jubilæumsskrift.

31. oktober i henholdsvis Landstingssalen på Christiansborg og på Tøjhusmuseet. Jeg vil ikke i aften afsløre hvem som skal forelæse, men til gengæld vil jeg gerne afsløre, at forelæsningen eller rettere forelæsningerne både vil være rettet fremad og se tilbage. Selskabets protektor, Hendes Majestæt Dronningen er inviteret og alt tyder på, at Dronningen vil være til stede. Det er endvidere bestyrelsens intention at invitere en række af selskabets “forretningsforbindelser og venner”. Indbydelse til selskabets medlemmer vil blive udsendt primo august. Det er mit håb, at så mange af selskabets medlemmer som muligt møder op på den festlige jubilæumsdag. Det må dog forudses, at der vil være en begrænsning på antallet, da Landstingssalen ikke kan huse mere end 250 personer. Jubilæumsskriftet vil blive udsendt primo oktober. Det vil tilgå selskabets medlemmer og andre fremtrædende personer med interesse for forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Som redaktør har selskabet udpeget generalløjtnant K.G.H. Hillingsø. Han er bistået af major Søren Knudsen fra Hærens Officersskole. For så vidt angår selve indholdet, har grundlaget for arbejdet med jubilæumsskriftet været et ønske om at se de lange linier i selskabets 125-årige historie såvel som særligt at forholde sig til udviklingen i de 25 år, der er forløbet siden selskabets 100-års jubilæum. Endelig er det naturligt at skue ud i fremtiden. Jeg skal ikke her afsløre detaljerne i skriftet, men jeg vil gerne fremhæve, at jeg ser frem til en aktuel publikation, der redegør for og fortsætter selskabets linie med sagligt at påvirke debatten i de forgangne 125 år og i fremtiden. Jeg føler mig sikker på, at vi med bidrag fra forsvarsministeren og forsvarschefen på værdig vis vil leve op til tidligere tiders markering af jubilæer og samtidig demonstrere, at “125 år er ingen alder”. Vi har netop i dag fået tilsagn om delvis støtte fra det nyetablerede DUPI. Udgifterne til afholdelse af jubilæet som sådan vil blive afholdt dels ved at selskabet yder et bidrag på kr. 100.000,-, dels ved sponsorstøtte og ved deltagende medlemmers betaling af et mindre beløb.

Regnskab og kontingent

For første gang nyere tid er selskabets regnskab blevet færdiggjort, revideret og godkendt af bestyrelsen så betids, at det har kunnet blive trykt i Militært tidsskrift forud for generalforsamlingen. Regnskabet var ligeledes fordelt til de fremmødte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte regnskabet, som formanden knyttede efterfølgende bemærkninger til.

Driftsregnskabet for 1995 viser, at Det krigsvidenskabelige Selskab har opnået et driftsoverskud på godt 56.000,- kr. Dette gode driftsresultat skyldes bl.a., at foredragsvirksomheden i provinsen har været af betydelig mindre omfang end forventet ligesom redaktionssekretæren har udvist stor økonomisk bevidsthed omkring omfanget på Militært tidsskrift. Endvidere har indtægterne fra kontingent været noget større end forventet, hvilket igen skyldes, at der har været en mindre afgang end forventet af medlemmer. De seneste års stramme politik overfor ikke betalende medlemmer har således resulteret i en stabil medlemsskare, hvoraf de fleste betaler deres kontingent til tiden. Der er dog stadig for mange medlemmer, der ikke betaler rettidigt, hvilket bl.a. resulterer i den forøgelse af administrationsudgifterne, som fremgår af det udsendte regnskab. På seneste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle anmode Civilretsdirektoratét om at måtte opløse Forlagsboghandler Ove Trydes Mindelegat og Mindelegatet for Peter Faber. Denne beslutning har bestyrelsen naturligvis efterkommet, og via selskabets advokat, er det lykkedes at få Civilretsdirektoratets godkendelse af opløsningen af de to legater. Disses formuer er derfor overført til Selskabet, der herigennem har forøget sin formue med godt 224.000,- kr., så selskabets samlede formue ved regnskabsårets udgang udgør kr. 633.390,02. Jeg vil gerne takke advokat Henrik Wedel-Wedelsborg for dennes støtte til selskabet. Jeg skal i denne forbindelse meddele, at selskabets nuværende kasserer, major K.V. Petersen, ikke kan fortsætte som kasserer, idet han fra medio juli d.å. skal forrette tjeneste ved SHAPE. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ham for hans meget uegennyttige og kreative virksomhed som kasserer. K.V. Petersen har med ildhu søgt at nedbringe selskabets udgifter. Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, hvilket vil sige:

- 300, - kr. for fuldt medlemskab og

- 150,-kr. for pensionister om året.

Abonnementet på Militært Tidsskrift er fortsat 150,- kr om året.

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

På bestyrelsen indstilling godkendte generalforsamlingen efternævnte til optagelse:

Hr. konsulent K. Ankjær,

Hr. fuldmægtig J-O. Horslund,

Hr. pensionret kontorchef J. Wahl og

Fr. cand. jur. Majbritt Korsgård-Petersen.