Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1994 -95

#

Beretningen omfatter:

- belønning af et skriftligt arbejde,

- belønning af bedste artikel i Militært tidsskrift,

- belønning af særlig indsats,

- foredrag og

- generalforsamling.

Tildeling af vandrepremie

Efter indstilling fra Frederik Vis Reglementsudvalg, har best}relsen besluttet sig til at lade major Eigil Schjønning modtage den af Generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie i form af et indbundet eksemplar af "Exerceerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821. Majoren indstilles med følgende motivering:

I sit debatoplæg "Kan danske troppeenheder indgå i mobile operationer?" udsendt i Militært Tidsskrift, nummer 3/94 har major Schjønning på grundlag afen konkret opgave vedrørende indsættelse af danske hærenheder på brigade- og divisionsniveau under mobile operationer i Centraleuropa, detaljeret og kritisk gennemgået disse enheders muligheder i forhold til nuværende organisation og doktriner. Efter en skarp analyse vurderer majoren behovet for ændringer, og fremsætter velmotiverede forslag tilforbedring af danske troppeenheders evne til at løse mobile opgaver i NATO-regi.

Selskabet vil geme påskønne majorens bidrag til den sunde og nødvendige debat, der er en forudsætning for at undgå, at forsvaret bliver statisk med hensyn til bl. a. organisation og doktrin. Bestyrelsen har besluttet at lade denne hæder følge af nogle flasker god vin.

Belønning af bedste artikel i Militært Tidskrift

Efter indstilling fra Prisopgaveudvalget har bestyrelsen valgt - blandt mange gode forfattere - at kåre Seniorforsker Ole Wæver som "Årets skribent 1994" Titlen som "Bedste skribent i Militært Tidsskrift for året 1994" tilfalder Ole Wæver, der er en kendt og højt respekteret forsvars- og sikkerhedspolitisk debattør, der ofte optræder i medierne og som underviser på forsvarets skoler. Selskabet indstiller O. Wæver til titlen med flg. motivering:

/ sin artikel ^Magter og Mønstre^' udsendt i Militært Tidsskrift, nummer 5/94 formår forfatteren gennem skarp analyse og indgående historisk indsigt at identificere nogle fundamentale og vedvarende mønstre i europæisk sikkerhed. Gennem meget kvalificeret anvendelse af sin historiske viden formår forfatteren at udvikle et redskab til tolkning af fremtidige sikkerhedspolitiske begivenheder i Europa. Bestyrelsen ønsker at belønne også denne artikel med nogle flasker god vin.

Særlig honorering

Blandt skribenter, der har bidraget til Militært tidsskrift, vil Selskabet også gerne fremhæve major E.O.A. Hedegaard. Majoren er en trofast skribent, som samtidig brænder for sit fag - militærhistorien. Dette har resulteret i en lang række artikler over et bredt spektrum af emner, hvor nicher og til tider finurligheder er blevet afdækket. Herved har majoren ikke kun formidlet faktuelle oplysninger, men også - nok så væsentligt - medvirket til at skærpe interessen for militærhistorien i almindelighed. Selskabet vil gerne takke med en symbolsk gave.

Generelt

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emneme:

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragsrækken 1994-95.

- Styrkelse af kontaktmandsordningen.

- Rekruttering af nye medlemmer.

- Etablering af læsekredse.

- Udgivelse af Militært tidsskrift.

Foredragssæsonen

Bestræbelserne har været koncentreret om at fastholde den samme høje grad af aktualitet, som sidste års foredragsrække besad. Dette har betydet, at rent krigshistoriske foredrag har været prioriteret lavt - noget, som bestyrelsen i den kommende sæson vil søge at råde bod på. Foredragssæsonen 1994-95 indledtes den 26. september 1994 med et foredrag ved brigadegeneral Finn Særmark-Thomsen . Der har siden sidste generalforsamling været afholdt i alt 16 foredragsaftner i København . Herved er der blevet afholdt to mere end sidste sæson. Tre af disse foredrag har ligeledes været afholdt i provinsen, nemlig i Ålborg og på Bomholm. Som noget nyt gennemførte Selskabet forevisning af en tysk film om slaget ved Stalingrad. Arrangementet trak et pænt antal deltagere, og ikke mindst i lyset oberst O.R.H. Jensens kyndige introduktion gav det deltagerne i dette arrangement en udmærket indsigt i dette slag. Den gennemsnitlige deltagelse har i København været 51 personer. I provinsen har den gennemsnitlige deltagelse i arrangementer været ca. 85 personer. Sammenfattende har denne sæson således været præget af et meget højt aktivitetsniveau. Tilhørertallet har været stabilt gennem hele sæsonen. Deltagelsen i Selskabets foredragsaktiviteter må på denne baggrund betegnes som tilfredsstillende. Man kunne fortsat ønske sig at se lidt flere af Selskabets yngre medlemmer samt medlemmer, der er under uddannelse ved Forsvarsakademiet, til foredragsafteneme. Selskabet har brug for medlemmernes støtte i dette spørgsmål. Det gælder særlig de, der beklæder lærerstillinger ved vore skoler og kurser. Provinsaktiviteten synes fortsat at rumme et potentiel for udvidelse. Selskabet har i den forløbne sæson fortsat den bredere annoncering af ikke mindst provins foredragene. Også denne aktivitet vil blive fortsat i den kommende sæson. Tillad mig i denne forbindelse at udtrykke Selskabets påskønnelse af foredragsholdernes beredvillighed til at stille sig til rådighed for medlemmerne i provinsen. Også i denne sæsonen har foredragene taget udgangspunkt i forskellige temaer, der tilsammen har søgt at dække et bredt spektrum, herunder især Europas - og Danmarks - ændrede sikkerhedspolitiske situation, FN og fredsstøttende operationer og de nye samarbejdsrelationer. Det er fortsat Selskabets vurdering, at man herigennem præsenterer foredrag af interesse for langt den største del af medlemsskaren.

PR- og Hverveudvalget

Der har i årets løb været en tilgang på 76 medlemmer og en afgang på 42, hvilket pr. 01. april giver Selskabet et medlemstal på 1080. Dette er en nettotilgang på 36. Til sammenligning kan jeg nævne, at Selskabet jf vor folder om Selskabets historie, havde 861 medlemmer i 1987. Det var netop året, da Selskabet indledte hvervebestræbelseme. Så det er flot. Udvalget har i det forløbne år hovedsagelig lagt vægten på at styrke aktiviteterne ude i landet. Udvalget har i november 1994 gennemført et seminar af en dags varighed for samtlige kontaktmænd med et tosidigt formål:

- Dels at orientere om de tilbud og serviceydelser, som Selskabet kunne yde kontaktmændene og

- dels at drøfte forslag fra kontaktmændene til fremtidige aktiviteter inden for hvervning og lokal foredragsvirksomhed.

Hovedkonklusionen af seminariet var at forøge indsatsen for afholdelse af (primært) foredrag for herved at skærpe interessen for Selskabets virke og derved kunne hverve nye medlemmer til Selskabet. Bestyrelsen har fulgt dette arbejde op ved idag atter at have inviteret Selskabets kontaktmænd til en drøftelse af yderhgere tiltag, som kan tages, for at udbygge aktiviteterne inden for Selskabet på denne front. Herudover har udvalget arbejdet på en styrkelse af samarbejdet med såvel Officersskolerne som Forsvarsakademiet for tidligst muligt i officerens virke at kunne gøre opmærksom på Selskabet og dets virke. Denne indsats vil blive fortsat i næste sæson. Når den nævnte indsats ikke i højere grad kan afspejles i medlemstallet, skyldes det, som anført, at der samtidigt har fundet en afgang fra Selskabet sted på 42 personer. Disse er primært personer, som har været i restance med kontingent, hvorfor bestyrelsen har valgt at opsige deres medlemskab. Kontaktmandsordningen er i årets løb blevet udvidet med bl.a. en repræsentant fra Hjemmevæmskommandoen og fra Flådestation Korsør. Såvel PR- og Hverveudvalget som Selskabets bestyrelse i sin helhed vil i den kommende sæson fortsætte bestræbelserne på at udvide aktiviteterne, ikke mindst uden for Københavnsområdet, således at Selskabets profil i hele landet styrkes. Også der har Selskabet behov for støtte fra den del af medlemskredsen, der beklæder chefstillinger i provinsen. Det er mit indtiyk, at for få i deres chefsvirke udnytter muligheder for at samarbejde med Selskabet omkring foredragsaktiviteter.

Læsekredsen

Læsekredsen er i denne sæson blevet gennemført med ni kredse. Følgende bøger blev valgt:

- Ausgewählte Operationen und ihre militärhistorischen Grundlagen. Militärgeschichtliches Forschungsamt, 1993.

- D-day, Piercing the Atlantic Wall. R. J. Kershaw 1993.

- Danmark og Rusland i 500 år. SNU 1993.

- Kystmakt.

- Skisse av en maritim strategi for Norge. J. Børresen 1993.

- Bosnia, A Short History. N. Malcolm 1993.

Militært Tidsskrift

Militært Tidsskrift er udkommet med fem temanumre i 1994 samt nogle særnumre med annoncering af foredrag og generalforsamling. Tidsskriftet har dermed ftindet sin form efter overgangen til den nye udgivelsesform. Selvom der nu udsendes færre numre, er stofmængden til de enkelte numre forøget i forhold til de seneste år. Redaktionen har modtaget en række positive tilkendegivelser om den nuværende udgivelsesform, som foreløbig fastholdes. Godt og vel halvdelen af stofmængden i 1994 var temaartikler, hvilket har givet en god balance. Redaktionen er glad for at kunne meddele, at alle indsendte artikler i 1994 er blevet optaget i tidsskriftet. Det vidner om god kvalitet i vor medlemskreds. Selskabet vil fortsat opfordre medlemmer til at fremkomme med tanker, ideer og artikler. Endelig vil Selskabet gerne takke alle, som har bidraget med artikler, anmeldelser og andre indlæg i den forløbne sæson.

Selskabets prisopgaver

Prisopgaveudvalget har i 1994 behandlet en enkelt prisopgave, som Selskabet imidlertid efter omhyggelig vurdering ikke kunne belønne med Saint Germanmedaljen. Som anerkendelse for en betragtelig arbejdsindsats i f m. udarbejdelsen af opgaven valgte bestyrelsen at honorere forfatteren med en bog. Med kun en enkelt indsendt prisopgave, må det sammenfattende konkluderes, at prisopgaveaktiviteten i 1994 var præget af lavkonjunktur. Det kan nævnes, at Selskabet for sæsonen 1995/96 har valgt emner inden for forsvarspolitik. Selskabets historie samt et emne efter eget valg, og det et Prisopgaveudvalgets håb, at den kommende sæson bliver præget af stor aktivitet.

Regnskab og kontingent

Tre regnskaber var fremlagt til generalforsamlingens godkendelse: Selskabets, Fabers og Tiydes Mindelegat. I økonomisk henseende har Det Krigsvidenskabelige Selskab igen i 1994 haft det rimelig godt, også selvom det fremkomne overskud er mindre end det oprindeligt budgetterede.

Kassereren har ført meget konstruktive forhandlinger med Told- og Skattestyrelsen gående ud på, om selskabet skulle være momsregistreret. Afslutningen på forhandlingerne blev, at Selskabet skal være momsregistreret, men alene for den del af virksomheden, der vedrører Militært Tidsskrift. Den af selskabet gennem de senere år førte policy, at alle selskabets aktiviteter var momspligtige, er således blevet ændret. Told- og Skattestyrelsen har opgjort, at der til Det Krigsvidenskabelige Selskab er udbetalt de anførte godt 24.000 kr. for meget i refunderet moms. Denne beregning var fejlbehæftet, idet beløbet skulle have været godt 6.000 kr. mindre. Dette beløb er tilbagebetalt på nuværende tidspunkt, og årets overskud skulle have været ca. 12.500 kr. Dette beløb er stadig væsentligt forskelligt fra det budgetterede overskud på 22.000 kr. En af årsagerne hertil er at selskabet ikke oprindelig havde budgetteret med anskaffelse af edb-udstyr til kassereren, som revisorerne anbefalede i deres påtegning af regnskabet for 1993. Der skal her henvises til revisor påtegningen, at det indførte edb-støttede regnskabssystem synes umiddelbart at gøre regnskabet mere overskueligt og operationelt. Når selskabets formue er reduceret med ca. 24.000 kr. skal årsagen ikke alene fmdes i det reducerede overskud, men skal primært fmdes i den kursnedgang, der har ramt obligationsmarkedet, og dermed også den bogførte formue i obhgationer, selskabet råder over. Selskabets kasserer har også i 1994 ført den stramme økonomiske linie, han lagde allerede i 1993. Det er således nu bestyrelsens policy, at hvis et medlem ikke betaler et skyldigt kontingent eller en abonnent ikke betaler sit abonnement efter tredie rykker, bliver den pågældende slettet af medlems-Zabonnementskartoteket, og tilsendelsen af Militært tidsskrift ophører. Det er også bestyrelsens policy, at de medlemmer /abonnenter, der ikke betaler til tiden og dermed bibringer selskabet ekstra omkostninger i form af udarbejdelse og fremsendelse af rykkere, selv må betale disse ekstra omkostninger. Tidhgere var rykkergebyret sat til kr. 10, men da det viser sig, at omkostningerne er større, og da det er den samme medlemsskare, der "glemmer" at betale, er rykkergebyret nu fastsat til kr. 20. På baggrund af kassererens stramme økonomi forvaltning mener han, at også året 1995 kan gennemføres uden at forhøje kontingentet. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. Formanden henledte generalforsamlingens opmærksomhed på regnskaberne for de to legater. Det er bestyrelsens opfattelse, at legaternes formue langsomt, men sikkert reduceres. Jeg skal derfor anmode generalforsamlingen om bemyndigelse til at gennemføre forhandlinger med Civilretsdirektoratet om overførsel af de to legaters formue til Det Krigsvidenskabelige Selskab. I forbindelse med en sådan overførsel skal lovene for Det Krigsvidenskabelige Selskab naturligvis ændres. Opnås en godkendelse af sammenlægningen, vil den kommende bestyrelse udarbejde forslag til de nødvendige ændringer til selskabets love, der herefter vil blive udsendt umiddelbart før næstkommende generalforsamling med henblik på godkendelse. Generalforsamlingen godkendte dette forslag. Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, hvilket vil sige:

- 300,- kr. for fuldt medlemskab og

- 150,- kr. for pensionister om året.

Ligeledes vedtog generalforsamlingen, at der fra 1996 gennemføres én årlig opkrævning af kontingent. Dette vil reducere administrationsomkostningerne væsenthgt. Abonnementet på Militært Tidsskrift er fortsat 150,- kr om året.

Optagelse af ikke-medlemsberettigede

På bestyrelsen indstilling godkendte generalforsamlingen eftemævnte til optagelse:

Cand. jur. Flemming Orth.

Journalist Vibeke Bagge