Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1990-91

#

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1991/92

Efter generalforsamling den 6. maj 1991 har Selskabets bestyrelse følgende sammensætning:

Generalmajor K.G. H.Hillingsø

Orlogskaptajn N.U. Bagge

Kommandørkaptajn K.H. Winther

Major G. Ildor

Oberstløjtnant O. Jørgensen

Major J. Bech

Oberstløjtnant P.O. Gjelten

Kaptajn S.B. Bojesen

Major C. Wessel-Tolwig

Kaptajnløjtnant U. Høy Petersen

Orlogskaptajn L. Wille-Jørgensen

Premierløjtnant P.P. Olsen

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed i 1990-91

I det forløbne år har bestyrelsens arbejde været samlet omkring emneme:

- udskrivning af nye prisopgaver og nye retningslinier for prisopgaver,

- tilrettelæggelse og gennemførelse af foredragssæsonen,

- etablering af Læsekredsen,

- udgivelse af Militær Tidsskrift og

- hvervning.

Prisopgaver

Arbejdet i Prisopgaveudvalget har i det forløbne år været præget af indførslen af nye retningslinier for Selskabets opgaver, der trådte i kraft pr. 1. november 1990, og som dels fremgår af Militært Tidsskrift nr. 8/1989, dels blev omtalt på sidste års generalforsamling.

En følge af de ændrede retningslinier er bl.a., at prisopgaver fremover udskrives for en 2-årig periode, med afleveringsfrist pr. 1. november.

Der er pr. 1. november 1990 kun indkommet en enkelt prisopgave henført til "Kategori B", der omfatter mere begrænsede studier.

Den modtagne og bedømte prisopgave berører ingen af de af Selskabet udskrevne emner, men er henført til kategorien "selvvalgt emne". Den behandler emnet atomvåbenstationering i Danmark

På trods af, at det må konstateres, at interessen for besvarelse af de af Selskabet udskrevne prisopgaver har været beskeden i de senere år, er det fortsat Selskabets hensigt, at udarbejde emner, herunder i relation til de temaer Selska-bet behandler iøvrigt, - bl.a. på foredragssiden.

Prisopgaveudvalget har i det forløbne år ikke haft held til at opnå legats- eller fondsstøtte, der kan tjene til at forberede udarbejdelse af en prisopgave ved at støtte et tjenestefrit studieophold i ind- eller udland. Prisopgaveudvalget vil imidlertid arbejde videre med denne sag i den kommende tid.

Foredragssæsonen

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 13 foredragsaftener i København og 6 i provinsen.

Statistikken for foredragene i København viser en gennemsnitsdeltagelse på 75. Dette spænder fra 179 som det maksimale og 14 som det minimale. Specielt NATO’s generalsekretær Manfred Wömer trak mange deltagere - ca. 420 - heraf de 173 tilmeldt via Det krigsvidenskabehge Selskab, men vor egen debataften i efteråret tiltrak det højeste antal, 179 deltagere.

Foredragene i provinsen var også pænt besøgt med 70 som det maksimale og 24 som det minimale, hvilket har givet et gennemsnit på 47.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til på Selskabets vegne at rette en tak til kommandanten i Kastellet samt chefen for Forsvarsakademiet for ydet støtte i den netop afsluttede foredragssæson. Forløbet af foredragssæsonen viser med al ønskelig tydelighed, at det næppe har stor betydning for antallet af deltagere under hvilke former eller tidspunkter foredragene gennemføres. Derimod har vi atter i det forgangne år set, at emner, der har medlemmernes bevågenhed, samt kendte personer fortsat kan få medlemmerne op af stolene. Det er glædeligt, at ikke blot ældre men også yngre medlemmer flittigt kommer til foredragene. Bestyrelsen er helt klar over, at dette stiller krav om et højt niveau for foredragene samt en passende spredning af emner.

Ikke al foredragsvirksomhed foregår i København, og aktiviteten i provinsen bør ikke glemmes. Der er god grund til at rette en tak til flittige kontaktmænd i provinsen, der også i forgangen sæson har arrangeret foredrag. Vilkåreme for disse kontaktmænd er vanskeligere end her i København, hvor der er den bredeste medlemssammensætning, og hvor vi også er nærmest de fleste foredragsholdere. Det er imidlertid Selskabets agt at styrke virksomheden i provinsen i fremtiden. Et tiltag i den retning er igangsat med skabelsen af Foredragscenter Midtjylland, der specielt kan koordinere de 4 stabe i området og formalisere samarbejdet mellem kontaktmændene.

Læsekredsen

Læsekredsen blev efter indledningsvise kommunikationsvanskeligheder, formanden, tidskriftet og læsere imellem (der blev først annonceret omkring 1. december 1990) etableret med 10 kredse pr. 2 januar d.å., hvortil der udsendtes følgende 5 bøger:

- bog nr. 1: Richard Holmes "Firing Line"

- bog nr. 2: Jon Galster "Den 9. april 1940 en sand myte"

- bog nr. 3: Hew Strachan "European Armies and the Conduct of War"

- bog nr. 4: Mike Langley "Anders Lassen, VC"

- bog nr. 5: Tage Kaarsted "Admiralen"

Bøgerne forventes således færdiglæst omkring 1 juni 1991.

Der har været nogen kritik af bogvalget, men til gengæld har dette udvalg af bøger nydt en stor bevågenhed, som manifesterede sig i det faktum, at der på de kun ca. 14 dage, der forløb fra svarfristens udløb til nytår, meldte sig 50 interesserede. Det er naturligvis beklageligt, at bøger falder under ønskelig standard, men det er en chance, der må tages, hvis højaktualitet ønskes.

Udgivelse af Militært Tidskrift

Militært tidskrift er udsendt i de sædvanlige 8 numre i 1990. Vedrørende 1991, har tidsskriftet fået ny redaktør Major K. Bartels, og der er indgået en aftale pr. 1. april med Søe-Lieutenant-Selskabet om trykning af de to foreningers tidsskrifter. Dette er blevet muligt med en anskaffelse af en fælles PC med tilhørende printer.

Redaktionen gennemfører selv det nødvendige arbejde i forbindelse med "layout", hvilket medfører en substantiel nedsættelse af trykningsomkostningerne.

I denne forbindelse skal især fremhæves den store indsats orlogskaptajn N.U. Bagge har ydet. Redaktionen har nydt godt af orlogskaptajnens omfattende viden om EDB, og hans vilje til at arbejde i døgndrift med at få redigeret og trykt det første nummer efter den nye metode.

Det er redaktionens overbevisning, at begynderfejlene vil være udryddet i løbet af næste numre, (MAJ - JUN), og selskabet vil påny få et formfuldent tidsskrift og det til lavere omkostninger.

Generelt må tilgangen af artikler vurderes som tilfredsstillende. Redaktionen skal dog fortsat anmode medlemmerne, om at bidrage med ideer og artikler ved enhver given lejlighed.

Hverveudvalget

Der har i årets løb været en tilgang på 80 medlemmer og en afgang på 79, hvilket pr. 1. maj 1991 bringer selskabets medlemstal op på 900. Den udviste indsats på officersskolerne og tjenestestederne har skabt en medlemstilgang, som til fulde har opvejet afgangen. Hvervningen er gennemført i overenstemmelse med Selskabets etablerede hvervepolicy, der udpeger kadetter på værnenes officersskoler, elever på VUTI og VUTII uddannelse på Forsvarets Brevskole som de primære målgrupper. Selskabet har imidlertid konstateret, at en ikke uvæsentlig del af medlemsafgangen skyldes medlemmernes overgang til status som "officer uden for aktiv tjeneste". Denne statusændring bør ikke samtidig indebære en udtræden, hvorfor Selskabet fremover vil yde en indsats for at fastholde disse veltjente officerer i medlemskredsen. Også i relation til officerer af reserven søger bestyrelsen fortsat at udbrede kendskabet til Selskabet.

Bestyrelsen har noteret sig, at der i løbet af 1991 iværksættes en ny uddannelse af officerer af reserven på Hærens Officersskole på afdelingsniveau. Selskabet vil derfor udvide det gode samarbejde med Forsvarets Brevskole om hvervning af officerer af reserven til også at omfatte Hærens Officersskole.

Økonomiske betragtninger

Bestyrelsen har, stærkt tilskyndet af kassereren, i løbet af året gjort sig en hel del tanker om, hvordan Selskabets økonomi kunne forbedres. Da medlemstallet, trods forstærket hvervekampagne, synes at ligge nogenlunde konstant, sås ikke mange muligheder for at forbedre de løbende indtægter. Der var derfor reelt kun mulighed for at opnå en varig og substantiel forbedring af økonomien ved at sætte driftudgifteme ned. Den føromtalte samarbejdsaftale med Søe-Lieutnant-Selskabet blev derfor indgået. Den krævede en investering i PC og printer på kr. 23.500,00, og disse penge blev taget fra Fabers legat, da et ellers lovende forsøg på at få tilskud fra fondsmidler slog fejl. Denne investering giver ganske vist et årligt rentetab på et par tusinde, men den nedsætter til gengæld trykkeriudgifteme pr. nummer af Militært Tidsskrift med mellem kr. 3.000,00 og kr 5.000,00 afhængigt af, om vi ønsker skriveassistance og af det enkelte nummers sideantal. For første gang i mange år kan Selskabet derfor imødese en sæson uden økonomiske bekymringer, hvilket naturligvis ikke vil få bestyrelsen til at afstå fra forsøg på at skaffe fondsmidler, idet vi bl.a. agter at udgive et særtryk med Oberst N. Bergs Clausewitzmanuskript "Krigsføringens vigtigste Grundsætninger", og i løbet af 1992 om muligt generalmajor A.C.B. Veggers medaljebelønnede skrift vedrørende doktrinudviklingen i hæren.

Uddeling af Saint-Germain medalje i bronze

I fortsættelse af formandens beretning blev generalmajor A.C.B. Vegger tildelt Saint-Germain medaljen i bronze for sit skrift om doktrinudviklingen i hæren. Formanden begrundede blandt andet tildelingen af medaljen med generalmajorens store £irbejde med at beskrive hærens doktrinudvikling inden for forSvarskamp fra 1945 frem til 1960’eme, hvor Feltreglement I blev til - generalmajoren har med sit arbejde bidraget væsentligt til at skabe forståelse om en væsentlig og ikke særligt velbeskrevet del af hærens doktrinudvikling.

Uddeling af særtryk af Saint-Germain bog

For sin indsendte prisopgave under selvvalgt emne: "Atomvåbenstationering i Danmark" blev major (R) P.G. Heikel Vinther tildelt særtryk af bog om Saint-Germain. Formanden begrundede blandt andet dette ved at fremhæve det store arbejde, som forfatteren har udført med at samle data omkring hele den politiske debat om atomvåbenstationering i Danmark. Data, der nu fremstår i samlet og læseværdig form.