Log ind

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed 1991 - 92

#

Det krigsvidenskabelige Selskabs bestyrelse 1992 - 93

Efter generalforsamlingen den 4. maj 1992 indgår følgende i selskabets bestyrelse:

Generalmajor K.G.H. Hillingsø

Kommandør K.H. Winther

Oberstløjtnant C.L.L. de Scheel

Oberstløjtnant P.O. Gjelten

Major C. Wessel-Tolvig

Orlogskaptajn N.U. Bagge

Orlogskaptajn L. Wille-Jørgensen

Major G. Ildor

Major F. Stentsøe

Major S.B. Bojesen

Kaptajnløjtnant U. Høy-Petersen

Premierløjtnant P.P. Olsen.

Beretning om Det krigsvidenskabelige Selskabs virksomhed 1991 - 92

Beretningen omfatter:

- Belønning af den bedste artikel i Militært tidsskrift.

- Foredragssæsonen.

- Læsekredsen.

- Hvervning til Selskabet.

- Militært tidsskrift.

- Udskrivning af prisopgaver.

- Regnskab og kontingent.

- Ændring af Selskabets love.

- Optagelse af ikke-medlemsberettigede

Arets bedste artikel

Bestyrelsen har besluttet, at genoplive traditionen med at udvælge den bedste artikel i Militært tidsskrift skrevet af en officer af højst majorgrad. Bestyrelsen har endvidere besluttet at belønne skribenten med en hdt utraditionel "præmie” i form af et eksemplar af Frederik VI’s "Feltreglement I". Bestyrelsen har valgt at følge Prisopgaveudvalgets indstilling om - blandt mange gode artikler - at kåre premierløjtnant L.H. Jensen for sin artikel: ”Størst effekt for de færreste penge, brug specialstyrker!”, der er trykt i januamummeret af Militært tidsskrift. Udvalgets motivering var følgende:

"Premierløjtnanten har ved at beskæftige sig med et aktuelt og relevant emne for mulige danske justeringer og tilpasninger til Alliancens nye strategi vist både indsigt og lyst til at påvirke de igangværende overvejelser. Premierløjtnanten har på en såvel logisk som nuanceret måde argumenteret for sine synspunkter og skønnes derved i høj grad at virke inspirerende og normsættende for yngre officerer. Uden denne officersgruppes bidrag vil debatten ikke kunne få den nødvendige dybde og bredde."

Bestyrelsen har endvidere fundet, at premierløjtnantens indsats bør honoreres med en portion af Forlagsboghandler "Ove Trydes Mindelegat", på 500,- kr.

Foredragssæsonen

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 14 foredragsaftener i København og 9 i provinsen. Statistikken for foredragene i København viser en gennemsnitlig deltagelse på 48 og i provinsen på 42. Det spænder i København over et maksimum på 140 og minimum på 14 deltagere. De tilsvarende tal fra provinsen er henholdsvis 106 og 10 deltagere. Det er noget mindre end sidste år, hvor opgørelserne var præget af to meget velbesøgte foredrag. Deltagelsen i Selskabets aktiviteter virker tilfredsstillende. Ikke mindst er det tilfredsstillende, at aktiviteterne i provinsen er gået stærkt frem. Specielt er det Århus og Ålborg, der har en betydelig aktivitet. Det må tilskrives kontaktmændenes store flid. Atter kan det konstateres, at kendte navne og aktuelle emner er det, som tiltrækker flest tilhørere. Især de mere krigshistoriske foredrag synes derimod ikke i samme grad at have medlemmernes bevågenhed. Det er et andet problem, at foråret er belastet af eksamen på Hærens Officersskole og tildels Forsvarsakademiet.

Læsekredsen

Igen i år kunne læsekredsen tilbyde 5 bøger, hvoraf de 4 var udgivet i 1991 og en i 1989. Tre af bøgerne havde umiddelbar aktuel værdi (Seidenfaden: ”Et Helt Europa”, Holmes: "Nuclear Warriors" og Woodward: 'The Commanders”) mens to var historiske redegørelser (v.Luck; ”Gefangener Meiner Zeit” og Rüge: ”Felttoget” - sidstnævnte med klare paralleller til dagens danske forsvarspolitiske situation). Bøgerne blev annonceret i Tidsskriftets Juli-nummer og distribueret primo december 1991. Der var 50 tilmeldte til læsekredesen, som var inddelt i 10 grupper.

Hvervningen til Selskabet

Hverveudvalget har i det forløbne år hovedsagehgt koncentreret arbejdet om at fastholde de medlemmer, der pensioneres samt at sikre tilgang af nye medlemmer til Selskabet, hovedsageligt gennem rekruttering fra officersskolerne. Siden sidste generalforsamling har der været en afgang på i alt 54 medlemmer. En tilgang på 113 medlemmer har medført en netto-tilgang på 59 medlemmer, således at Selskabets medlemmer pr. 30. april 1992 var 951. Antallet har i perioden været langsomt stigende og synes nu at være stabiliseret omkring de ca. 950 medlemmer.

Militært tidsskrift

Militært tidsskrift er udsendt i 7 numre i 1991. Ordentligvis skal der udsendes 8 numre pr. år. Reduktionen på et nummer skyldes ønsket om at overholde det for tidsskriftet fastlagte budget. Antallet af artikelsider er derimod lidt højere end i 1990. Det er årsagen til de forhøjede udgifter pr. udsendte nummer i 1991, hvor den iværksatte rationalisering - i form af et EDB-anlæg anskaffet sammen med Søe-Lieutenant-Selskabet - ikke fuldt ud slog igennem. Generelt vurderes tilgangen af artikler som tilfredsstillende. Redaktionen kan imidlertid konstatere, at viljen til en professionel debat ikke forekommer at være særHg høj hos medlemmerne. Redaktionen vil derfor fortsat anmode medlemmerne om at bidrage med tanker, ideer og artikler ved enhver anledning.

Udskrivning af prisopgaver

Arbejdet i prisopgaveudvalget har i det forgangne år været af stærkt begrænset omfang, da der ikke er modtaget prisopgaver til bedømmelse. Prisopgaveudvalget havde håbet, at indførelse af nye retningslinier for Selskabets opgaver, som trådte i kraft 1. nocvember 1990, og indebærer, at også mere begrænsede studier kan indsendes til bedømmelse, ville inspirere Selskabets medlemmer til en aktiv indsats på dette område. Den forlængede afleveringsfrist fra et til to år, som blev indført ved samme lejhghed, er forhåbentlig en medvirkende årsag til, at der i år endnun ikke er modtaget prisopgaver til bedømmelse, idet indsendelsesfristen først udløber pr. 1 NOV 1992. Prisopgaveudvalget kan derfor konstatere, at forsøget på at vende tendensen, der har været fremherskende de seneste år med hensyn til stadig færre prisopgaver til bedømmelse, endnu ikke har vist de forventede resultater. Det har samtidig givet anledning til overvejelser om yderligere tiltag, som kan iværksættes for at sikre, at denne vigtige del af Selskabets virke atter kan indtage en betydningsfuld plads i Selskabets virksomhed. Det er imidlertid prisopgaveudvalgets opfattelse, at mulige tiltag ikke må medføre en svækkelse af kravene til videnskabelighed og niveau. Det ville være ødelæggende for Selskabets omdømme og respekt på længere sigt. En mulig løsning på problemet kunne være, at opnå legats- eller fondsstøtte til at understøtte et tjenestefrit studieophophold i ind- eller udland med henblik på at udarbejdelse af en given prisopgave. Det er indtil nu ikke lykkedes at tilvejebringe de nødvendige midler hertil, men prisopgaveudvalget vil i den kommende tid arbejde videre med sagen, ligesom udvalget fortsat vil bestræbe sig på at formulere relevante emner til kommende prisopgaver.

Regnskab og kontingent

Ved den ordinære generalforsamling i 1992 blev der fordelt tre regnskaber for følgende dele af Selskabets virksomhed: Selskabet drift, Boghandler Trydes Mindelegat og Peter Fabers Mindelegat. Regnskaberne blev forelagt i revideret form og fundet i orden. Den foreslåede fastholdelse af kontingentet på det hidtidige niveau blev ligeledes vedtaget af generalforsamlingen.

Ændring af paragraf 11 i Selskabets love

Følgende ændring af Selskabets love, paragraf 11 blev godkendt af generalforsamlingen:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges til efter egen bestemmelse at belønne militærvidenskabelige arbejder, som ikke er indsendt som prisopgavebesvarelser."

Forslaget skal ses som et led i bestræbelserne for dels at skærpe interessen for at udarbejde prisopgaver, dels for at synliggøre Selskabet.

Optagelse af ikke- medlemsberettigede

Bestyrelsen ønskede følgende spørgsmål behandlet i henhold til dagsordenens pkt. 5. om eventuelle forslag

"Ifølge lovenes paragraf 2 kan andre end de direkte medlemsberettigede blive medlemmer ved beslutning af en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen".

Bestyrelsen indstillede derpå følgende til optagelse i Selskabet:

Sektionsleder H.L. Knudsen, Civilforsvarskorpset.

Fuldmægtig V. Hansen, Forsvarsministeriet.

Fuldmægtig, cand. jur. B.A. Frosell, Justitsministeriet.

Fuldmægtig, cand. jur. P. Otken, Justitsministeriet.

Adjunkt H.P. Duus, Hærens Officersskole.

Forslaget godkendtes af generalforsamlingen.