Effektiv støtte til tilskadekomne FN-soldater

Når Danmark har besluttet at udsende danske styrker til FN-missioner, og disse styrker løser deres opgave særdeles effektivt, bør det være en forpligtelse for nationen, at der ydes soldaterne en ekstraordinær støtte i tilfælde af tilskadekomst.

foto: www.forsvaret.dk

Det er kendt indenfor kamppsykologien, at risikoen for at blive invalideret er en af de faktorer, som belaster den enkelte soldat mest. Konklusionen i stressundersøgelse fra Forsvarets Center for Lederskab af FN-soldaterne viser også, at stress og angstpåvirkningen er størst i forbindelse med fare for eget eller andres liv. Det er ligeledes erkendt, at faktorer som soldatens styrke, motivation og ikke mindst tillid til det militære system og det samfund han kæmper for kan modvirke de psykiske belastninger. Den enkelte soldats bevidsthed om et effektivt sanitetsberedskab vil virke afbødende på stress under kampforhold. Det forhold, at den enkelte soldat ved, at han i tilfælde af tilskadekomst hurtigt kommer under professionel lægebehandling, og at der i øvrigt tages hånd om situationen, giver den enkelte en tryghed, som gør, at han kan koncentrere sig om opgaven. Bl.a. derfor er det så overordentligt vigtigt, at vores soldater har et indgående kendskab til forsvarets indsats i tilfælde af tilskadekomst. I min egenskab af juridisk sagsbehandler af bl.a. erstatningsområdet for FN- personel i Forsvarskommandoens (FKO) personelstab, og med baggrund fra min tjeneste i ex-Jugoslavien (DANBAT 4), vil jeg beskrive det støttesystem, som nu er opbygget for at hjælpe tilskadekomne FN-soldater, herunder de erstatninger som evt. kan komme til udbetaling. Det skal indledningsvis fastslås, at der siden FN-missionens start i ex-Jugoslavien har været etableret et effektivt sanitetsberedskab i missionsområdet, herunder mulighed for hurtig evakuering til Danmark. Min egen helt klare oplevelse under udsendelsen ved DANBAT 4 var da også, at de tilskadekomne soldater kom særdeles hurtigt under dansk lægebehandling. En af erfaringerne i forbindelse med de mere alvorlige tilskadekomster har dog været, at der er behov for en mere koordineret støtte til den tilskadekomne samt dennes pårørende i perioden efter evakueringen til Danmark. Der er dels behov for en koordinering af den sociale støtte, som forsvaret kan yde til den skadelidte og pårørende, men også behov for oplysning om og ydelse af økonomisk støtte. FKO var allerede i foråret 1994 påbegyndt indhentning af oplysninger om tilskadekomne FN-soldater siden 1992 for at tilsikre disse erstatning efter den særlige erstatnings- og godtgørelsesordning, der gælder for FN-soldater. Herefter fastlagde FKO og Hærens Operative Kommando (HOK) i efteråret 1994 en overordnet procedure i forbindelse med tilsikring af social og økonomisk støtte til tilskadekomne FN-soldater og deres pårørende. Proceduren omfatter etablering af et kontakt- og orienteringssystem samt iværksættelse af en løbende personelrapportering ved ethvert tilfælde af FN soldaters tilskadekomst eller død, Denne rapportering registreres ved HOK og FKO, således at status for den enkelte soldat konstant er opdateret, og særlige tiltag hurtigt kan iværksættes. Siden FN missionens start i Jugoslavien har FKO modtaget rapportering om i alt 132 arbejdsskader. Der har været i alt 4 dødsfald, mens andre ca. 19 skader må betragtes som alvorlige, idet de enten har eller sandsynligvis vil påføre den skadelidte varige mén. Alle øvrige skader har typisk været mere almindelige arbejdsskader som forstuvninger, brækkede arme og ben, tandskader, snitsår osv. Oversigt over tilskadekomne danske soldater udsendt i Eksjugoslavien .

Den oprettede støtteordning bygger primært på, at der udpeges en kontaktperson ved ethvert tilfælde af en FN-soldats dødsfald eller tilskadekomst, som medfører indlæggelse. Ved de mindre tilskadekomster bliver behovet for en kontaktperson vurderet i de enkelte tilfælde.

På baggrund af den modtagne personelrapport er det kontaktpersonens opgave at etablere et netværk mellem den skadelidte, den pågældendes personelforvaltende myndighed (Regiment) og FKO. Umiddelbart efter den tilskadekomnes hjemkomst vil kontaktpersonen rette personlig henvendelse til den pågældende og eventuelt pårørende. Ved dette kontaktbesøg vil den skadelidte eller de pårørende blive orienteret om ansættelses- og lønforhold, forsikrings- og erstatningsforhold samt muligheder for øvrig støtte. I de tilfælde, hvor skadelidte ikke sendes hjem til Danmark, sker kontakten i missionsområdet. Kontaktpersonen vil herefter koordinere, etablere og kontrollere den videre kontakt til henholdsvis :

  • pågældendes Regiment/personelforvaltende myndighed, som skal forestå den almindelige personelforvaltning for skadelidte/pårørende ved regimentet, herunder løn, ydelser, m.v.
  • pågældende regiments overlæge/ Forsvarets Sundhedstjeneste, med henblik på status vedr. skadelidtes helbredsmæssige tilstand, pågældende Regiments socialrådgiver, som varetager/ behandler skadelidtes interesse i sagen overfor de lokale sociale myndigheder og sundhedsvæsen, herunder om socialpension, ydelser efter bistandsloven, øvrige ydelser/ evt. hjælpemidler.
  • den lokale job- og uddannelseskonsulent med henblik på evt. genansættelse i forsvaret som civil eller hjælp til ansættelse udenfor forsvaret, såfremt invaliditeten har medført afskedigelse fra forsvaret. Evt. regimentes Civiluddannelses-vejleder (CU) med henblik på uddannelse.
  • FCL psykologiske afdeling, med henblik på at tilbyde psykologisk krisehjælp til skadelidte/pårørende. Ved større antal af tilskadekomne arbejdes for nærværende på at etablere et “rådighedskorps” af psykologer, som kan rykke ud i selve kriseområdet for at yde hjælp.
  • FKO/juridiske sektion med henblik på forsikring/erstatning eller øvrige juridisk problemer i forbindelse med tilskadekomsten, evt. i dialog med socialrådgiveren.

Kontaktpersonen vil foretage en løbende rapportering imellem den personelforvaltende myndighed og FKO for på denne måde at sikre gensidig ajourført status samt rettidig opfølgning af iværksatte aktioner. Som et led i forbedring af den økonomiske støtte der i tilfælde af tilskadekomst kan ydes, blev forsvarets særlig erstatnings- og godtgørelsesordning for FN-soldater i 1993 væsentligt forhøjet. Der var i efteråret 1994 en del misforståelser og kritisk skriveri fremme i dagspressen om den erstatning, som kunne ydes til FN-soldater. Et sådant budskab er naturligvis med til at skabe en vis usikkerhed hos det udsendte personel overfor forsvaret. Derfor er det vigtigt at fastslå, at forsvarets “forsikringsselskab”, nemlig Arbejdsskadestyrelsen, naturligvis yder erstatning ved tilskadekomst under FN-tjeneste. Ved 100% invaliditet ydes en godtgørelse 355.000,00 kr. De private ulykkesforsikringer og de forsikringer, som typisk er etableret af de forskellige personelorganisationer, samt statens gruppelivsforsikring dækker dog ikke, såfremt skaden er sket som følge af krigshandlingerne i missionsområdet. Det var netop på denne baggrund, at staten besluttede at forbedre den særlige erstatningsordning for FN-soldater. Som et supplement til beløbet fra Arbejdsskadestyrelsen udbetales der i kraft af denne ordning 1.200.000,00 kr. ved 100% invaliditet og 800.000,00 kr. ved tab af forsørger, hvilket må betragtes som en ganske betragtelig godtgørelse set i forsikringssammenhæng. FKO forventer i løbet af kort tid at udgive en mindre folder, som kort beskriver de erstatnings- og forsikringsmæssige forhold, men har også en lidt mere omfattende publikation i tankerne. Desuden holdes HOK løbende orienteret. FKO og HOK er særdeles opmærksom på betydningen af, at der ydes en effektiv social og økonomisk støtte til det tilskadekomne personel og deres pårørende, men også at personellet har et indgående kendskab til støttesystemets funktion, sådan at ordningen kan virke “stressdæmpende”. Ordningen vil derfor til stadighed blive søgt forbedret. Løsningen af FN opgaverne har betydet nye og ændrede opgaver for forsvaret, hvilket har medført oprettelsen af denne støtteordning for vores danske FN-soldater. Der bør ikke herske tvivl om, at disse løser en særdeles prisværdig opgave, og kommer de til skade, skal forsvaret naturligvis yde en effektiv og ekstraordinær støtte

Litteraturliste

Del: