Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver 1973

Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver 1973 har følgende ordlyd:

 1. Der ønskes en redegørelse for de uddannelsesmæssige problemer, der knytter sig til at bibringe soldaten en sådan psykisk styrke og udholdenhed, at han sikkert og effektivt kan løse sine opgaver, herunder bruge sine våben, selv under en krigs voldsomme belastninger. Redegørelsen bør omfatte såvel aktuelle praktiske erfaringer fra krigsførende nationer som samfundsvidenskabelige forskningsresultater inden for området. Der ønskes endvidere fremsat begrundet forslag til formål for og skitsemæssigt indhold af de uddannelsesmæssige aktiviteter, der ud fra redegøreisens konklusioner må anses for hensigtsmæssige for opnåelse af dette uddannelsesmål.
 2. Med udgangspunkt i de amerikanske erfaringer i Vietnam ønskes en analyse af den del af det af Det konservative Folkeparti i Forsvarskommissionen fremsatte forslag til modernisering af Forsvaret, der omhandler oprettelsen af et antal jægerbataljoner og indførelse af transport- og kamphelikoptere, jf. Beretning fra Forsvarskommissionen af 1969, s. 472- 475, idet det konservative forslags styrkemål for så vidt angår disse enheder bibeholdes. Der ønskes endvidere fremsat forslag til dansk organisation af disse enheder, samt en redegørelse for mulig anvendelse i rammen af den normale danske strategiske vurdering.
  Det er ønskeligt, men ikke krævet, at de økonomiske konsekvenser af en sådan indførelse af nye enheder med nyt materiel behandles i opgaven, eventuelt med en vurdering af »cost-effectiveness« ved enheder af nævnte typer.
 3. Regeringens Sikkerhedspolitiske Udvalg har udtalt, at en af de væsentligste fordringer til dansk forsvar ligger i »det grå niveau«, den tilstand, som hverken kan betegnes som egentlig krig eller egentlig fred. Giv en redegørelse for de opgaver, som foreligger i det grå niveau, og formuler en styrkesammensætning af forsvaret, som bedst muligt tilgodeser disse opgaver såvel som den ultimative krigsopgave.
 4. I sin maritime form er overvågning en proces af regelmæssige observationer af den potentielle fjendes aktiviteter. Målet er at opbygge - i fredstid og under spændingsperio- der - så komplet et billede af modstanderens militære potentiel, materiel, taktik, organisation, deployering og hensigter, som muligt.
  Formålet er at give såvel militære som politiske myndigheder et realistisk beslutningsgrundlag.
  Giv en redegørelse for overvågningens aspekter med forslag til løsning af opgaven. Der må, ved besvarelsen, lægges særlig vægt på nødvendigheden af, at de besluttende myndigheder kan præsenteres for et situationsbillede, der kontinuerligt er å jourført.
 5. Systemanalysens begreber anvendt på en målrettet og funktionsorienteret uddannelse i forsvaret. I besvarelsen ønskes en redegørelse for en systemanalyses anvendelse på forsvarets forskellige uddannelsesniveauer, samt en vurdering af mulige aspekter i en sådan analyses gennemførelse til sikring af optimal udnyttelse af uddannelsesinvesteringen (såvel indhold som tid). Det er forudsat, at de pågældende uddannelser er målrettede og funk- tionsorienterede. På denne baggrund ønskes endvidere udvik!ingsmæssige (karrieremæs- sige/»næste job«) aspekter vurderet.
 6. Diskutér de problemer, der opstår ved, at de 3 værns aktive luftforsvarsmidler og offensive flystyrker opererer samtidig i samme miljø, og fremsæt forslag til løsning af problemerne i dansk luftforsvarsområde for sidste halvdel af 70’erne.
 7. Diskutér fordele og ulemper ved etablering af en eventuel Forsvarets Materielkommando og fremsæt forslag til en sådan virksomheds organisation og opgaver, herunder hvor langt ned i værnenes myndighedsområde dens kompetence bør strække sig. Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for de personelmæssige og økonomiske konsekvenser.
 8. Under hensyntagen til en forventet udvidet anvendelse af tekniske massekommunika- tionsmedia samt til de seneste opinionslederteorier ønskes mulighederne for gennemførelse af en oplysningsvirksomhed inden for en tidsramme af de næste 5-10 år belyst.
  Fremsæt på grundlag heraf forslag til, hvorledes oplysningsvirksomheden omkring forsvaret bør finde sted.
 9. På grundlag af en beskrivelse af de samtidige samfundsforhold og de på det pågældende tidspunkt foreliggende teorier om revolutionær virksomhed ønskes en sammenligning mellem de stedfundne revolutioner i Europa fra og med slutningen af det 18. århundrede og den i dag forekommende virksomhed såsom studenteruroligheder, militærnægtelse, slumstormere m.v. i USA og Vesteuropa. 
 10. Selvvalgt emne.

 

REGLER for Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver
 
 1. Selskabet udskriver årligt i overensstemmelse med dets love prisopgaver over emner, hvis behandling anses for at have betydning for opnåelse af Selskabets formål:

  At fremme militær videnskabelighed.

  Enhver medlemsberettiget officer kan indsende besvarelser på de udskrevne prisopgaver.

 2. Tekstforslag til prisopgaver affattes af et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat prisopgaveudvalg, der fremlægger tekstforslagene for den samlede bestyrelse til endelig godkendelse. Teksten til prisopgaverne udsendes i tidsskrift i november måned, og besvarelser af opgaver indsendes til Selskabets formand inden 1. november det følgende kalenderår. Antallet af prisopgaver vil normalt ikke være mindre end 10, og mindst 2 af dem affattes således, at der ikke kræves egentlig specialuddannelse for at kunne besvare dem.
 3. Besvarelserne indsendes anonymt, men skal være forsynet med mærke og ledsaget af en forseglet og med samme mærke forsynet kuvert, indeholdende forfatterens navn og adresse. Besvarelserne indsendes i 6 eksemplarer, maskinskrevet på A-4 format.
 4. Efterhånden som besvarelserne indkommer, tilstilles de et blandt bestyrelsens medlemmer nedsat behandlingsudvalg med 3 medlemmer, hvoraf eet er formand.
  Behandlingsudvalget kan supplere sig med 1-2 medlemmer af Selskabet for hver af de besvarede prisopgaver. Disse medlemmer skal inden for den besvarede opgaves emne være i besiddelse af særlig viden. Det er behandlingsudvalgets opgave at behandle og kritisere de indkomne besvarelser, medens bedømmelse af besvarelsen som prisopgave finder sted ved den samlede bestyrelse.
 5. Bestyrelsen udarbejder en sammenfattende bedømmelse for hver enkelt indsendt besvarelse. Behandling, kritik og bedømmelse finder sted, således at indkomne prisopgaver kan være færdigbehandlet senest 4 måneder efter afleveringsfristens udløb.
 6. På grundlag af den udarbejdede bedømmelse træffer Selskabets bestyrelse afgørelse om, hvorvidt en besvarelse skal belønnes med Selskabets medalje, Saint Germain-medaljen.
  Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke gøres til genstand for yderligere behandling i Selskabet.
 7. Fremsætter en besvarelses indsender ønske herom, vil bestyrelsens bedømmelse af opgaven kunne blive tilsendt indsenderen. Et sådant ønske skal da fremsættes senest 8 måneder efter afleveringsfristens udløb.
 8. Bestyrelsen træffer i samråd med redaktøren for Militært tidsskrift bestemmelse om belønnede besvarelsers eventuelle optagelse i tidsskriftet.
 9. Eksemplar nr. 1 af de belønnede besvarelser opbevares i Selskabets arkiv, eksemplar nr. 2 vil i givet tilfælde blive anvendt af redaktøren for Militært tidsskrift, eksemplar nr. 3-6 vil blive returneret til indsenderen.
  Af besvarelser, der ikke opnår belønning, vil eksemplarer nr. 1-6 blive returneret til indsenderen, såfremt han fremsætter anmodning herom inden 8 måneder efter afleveringsfristens udløb. I modsat fald vil indsenderens forseglede kuvert blive tilintetgjort.
 10. Egentlige og eksakte retningslinier for udarbejdelse af prisopgaver eller kriterier for, at disse kan belønnes med Selskabets medalje er ikke fastlagt. Dette gælder såvel den detaillerede afgrænsning af opgavens emne som den nærmere udformning af besvarelsen, incl. minimums- størrelse.
  Det skal dog i almindelighed anføres, at besvarelsen skal have en militærvidenskabelig standard, hvilket indebærer en almindelig gennemgang af det pågældende problem samt en klar fremstilling af forfatterens resultat, underbygget af fornødne argumenter.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_101_aargang_nov_1.pdf

Litteraturliste

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.