Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver 1964-65

Det er Det krigsvidenskabelige Selskabs formål at fremme militær videnskabelighed, bl. a. ved udsættelse af prisopgaver. Denne side af Selskabets virksomhed har imidlertid været stærkt forsømt i årene siden 1945, hovedsagelig på grund af de overvældende arbejdsbyrder, der tjenstligt har været pålagt officererne.

Nu har Selskabets bestyrelse fundet det rigtigt atter at tage denne side af Selskabets virksomhed op, idet det er af stor betydning for forsvaret, ikke mindst i vor tid med dens rivende udvikling, at unge officerer med lyst og evner til studier og forskning opmuntres hertil og får lejlighed til at prøve deres kræfter.

Til trods for at det daglige arbejdspres ikke er lettet synderligt, vil mange forhåbentligt alligevel føle lyst og trang til at gå i gang med videnskabelige studier.

Der kan ikke fastsættes egentlige og eksakte retningslinjer for udarbejdelsen af stillede prisopgaver, for at disse skal kunne belønnes med Det krigsvidenskabelige Selskabs medalje eller med et honorar. Dette gælder både valg af emne, herunder den mere detaljerede afgrænsning af dette, og den endelige udformning af besvarelsen, incl. minimumsstørrelse. I almindelighed kan det dog anføres, at besvarelsen skal have en vis videnskabelig standard, og at dette indebærer en almindelig gennemgang af det pågældende problem samt en klar fremstilling af forfatterens resultat underbygget af relevante argumenter.

Det krigsvidenskabelige Selskabs prisopgaver 1964— 65 har følgende ordlyd:

1. Den af Danmark førte udenrigs- og militærpolitik gennem tiderne fra omkring år 1600 belyst i relation til de skiftende magtgruppers interesser i og om Østersøen og til dansk politisk målsætning.

2. Motiveret forslag til organisation af en dansk brigade i perioden 1970— 75, under forudsætning af at situationen og hærens opgave og omtrentlige størrelse er uændret fra nu og indtil nævnte periode. Den støtte, der skal kunne ydes fra division (korps, landsdelskommando) behandles i nødvendigt omfang.

3. Motiveret forslag til forsyningsforvaltningens tilrettelæggelse og gennemførelse ved et regiment. Det forudsættes, at regimentet har normale opgaver som uddannende og opstillende myndighed, og der gås ud fra den i Hærens tekniske Korps’ publikation FAG 41-14 givne beskrivelse af forsyningsforvaltningens funktioner. (De 1. og 2. echelon påhvilende funktioner behandles kun i nødvendigt omfang).

4. Udarbejd en redegørelse for betimeligheden af amfibieoperationer i Danmark og hvilke materielle og organisatoriske foranstaltninger, der ville være nødvendige i forsvaret for at muliggøre begrænsede amfibieoperationer. Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for de kommandomæssige forhold.

5. Udarbejd en redegørelse for forsvaret i relation til landets realøkonomiske bæreevne, på baggrund af den senere tids forhandlinger og overvejelser om forsvarets mål og midler. Besvarelsen bør indeholde en vurdering af behovet for og fordeling af midler værnene imellem.

6. Luftfartøjet indførte den tredie dimension — »luften« — i krigsførelsen. Luftkrigsførelsen er i dag og i fremtiden, som følge af den hastige tekniske udvikling, ændret til luft-rumkrigsførelse (»Aerospace«). Redegør for den indflydelse, rumalderens tekniske udvikling måtte have for krigsførelsens fundamentale principper, opgaver for et moderne luft-rumvåben, mulige våbensystemer inden for den nærmeste fremtid (10— 15 år), samt logistiske og videnskabelige (forskning og udvikling) problemer.

7. Vertical Take-Off and Landing (VTOL) -fly, som i løbet af få år kan forventes indført i flere flyvevåbens våbenpark, konstrueres primært for at reducere den sårbarbed, som det nuværende base- system i stigende grad lider under. Redegør for de operative, organisatoriske, logistiske m. fl. konsekvenser, som indførelsen af VTOL-fly vil få for et flyvevåben.

8. Et begrundet forslag til den fremtidige officersuddannelse i de tre værn, både grunduddannelsen (officersskoleuddannelsen) og den videregående, videnskabelige uddannelse. Hvor meget af uddannelsen kan og bør drives som fællesværns uddannelse, og hvor meget må drives adskilt?

9. En selvvalgt opgave.

Enhver medlemsberettiget officer kan enkeltvis eller evt. flere i forening indsende besvarelser på de ovenfor stillede prisopgaver.

Besvarelserne indsendes senest den 15. januar 1966 i anbefalet brev til formanden for Det krigsvidenskabelige Selskab. Kun rettidigt indsendte besvarelser vil blive bedømt.

Besvarelserne indsendes under mærke og ledsages af en forseglet og med samme mærke forsynet kuvert, indeholdende forfatterens navn og adresse.

Besvarelserne skal indsendes i tre eksemplarer og være maskinskrevet; der må kun skrives på den ene side af papiret. Til besvarelsen skal anvendes papir af formatet A 4.

Anvendes højt klassificerede reglementer eller dokumenter som kildemateriale, skal vedkommende chefs skriftlige tilladelse bilægges besvarelsen (i den forseglede navnekuvert). Besvarelsen skal iøvrigt klassificeres i overensstemmelse med det anvendte kildemateriale m. v.

Besvarelserne vil blive bedømt af Selskabets bestyrelse evt. med assistance fra særligt udpegede sagkyndige. Bestyrelsens afgørelse er endelig og inappelabel. Efter omstændighederne vil indkomne besvarelser kunne belønnes med Selskabets medalje eller et mindre honorar.

Bestyrelsen udarbejder for hver enkelt indsendt besvarelse en sammenfattende bedømmelse. Fremsætter besvarelsernes ophavsmænd ønske herom, vil disse bedømmelser kunne blive tilsendt indsenderne.

Besvarelser, der ikke bliver prisbelønnet, vil blive tilintetgjort ved bestyrelsens foranstaltning tillige med den uåbnede navnekuvert. Besvarelser, der bliver prisbelønnet, vil med et eksemplar blive opbevaret i Selskabets arkiv. Et eksemplar vil blive tilsendt redaktøren af Militært tidsskrift (såfremt klassifikationen ikke er en bindring), og det sidste eksemplar vil blive returneret besvarelsens ophavsmand.

Bestyrelsen træffer i samråd med redaktøren for Militært tidsskrift bestemmelse om de prisbelønnede besvarelsers eventuelle optagelse i tidsskriftet.

Da de stillede prisopgaver formentlig så godt som alle kræver adgang til militært kildemateriale, skal Det krigsvidenskabelige Selskab efter aftale med Det kongelige Garnisonsbibliotek og Marinens Bibliotek i det følgende give en kortfattet vejledning i opbygningen af den militære bibliotekstjeneste.

Det kongelige Garnisonsbibliotek (KGB), der er Hærens Hovedbibliotek, varetager i forbindelse med underlagte special- og håndbiblioteker hærens faglige bibliotekstjeneste. Tilsvarende varetager Marinens Bibliotek som Søværnets Hovedbibliotek Søværnets faglige bibliotekstjeneste.

Det kongelige Garnisonsbibliotek, der er tilsluttet Danmarks faglige og videnskabelige biblioteker, er beliggende i København med en bogbestand på ca. 100.000 bind, der omfatter følgende litteraturgrupper:

Krigshistorie, krigskunst, teknik, militær memoirelitteratur, topografi, historie, politik og økonomi samt en omfattende, i hovedsagen udenlandsk, tidsskriftsamling.

Udlån finder fortrinsvis sted til hærens personel, men biblioteket er offentlig tilgængeligt. Også skriftlige og telefoniske bestillinger modtages. Emnebestilling kan afgives, dersom låneren ikke selv er eksakt orienteret om bogtitel, forfatter m. v. Udlånstiden er normalt 1 måned, men kan, dersom det er påkrævet, forlænges. Har biblioteket ikke selv den ønskede litteratur, kan fremskaffelse formidles af dette ved kontakt med samarbejdende faglige eller videnskabelige biblioteker.

Udlånstid: Mandag— fredag, kl. 13.30— 17.00.

Adresse: Det kongelige Garnisonsbibliotek. H. C. Andersens Boulevard 20. København V.

Telefon: Palæ 2527 og Minerva 2604.

Special- og håndbiblioteker under Det kongelige Garnisonsbibliotek er oprettet ved alle højere stabe, militære skoler, regimenter m. fl. Bogbestanden i disse biblioteker, der er under fortsat udbygning, omfatter håndbogslitteratur indenfor følgende grupper:

Civile og militære håndbøger, krigs- og afdelingshistorie, biografisk litteratur samt nogle tidsskrifter.

Disse bøger kan normalt kun benyttes på tjenestestedet, men i særlige tilfælde kan den pågældende enhed meddele tilladelse til hjemlån. Ved special- og håndbibliotekerne er udpeget en tilsynsførende biblioteksofficer, der er særlig orienteret om de fagmilitære forhold.

Det kongelige Garnisonsbibliotek og underlagte bibliotekers bogsamlinger omfatter ikke reglementer, der beror ved Hærstabens Reglements- og Bogsamling, når det drejer sig om gældende reglementer. Øvrige reglementer beror i Hærens Arkiv.

Marinens Bibliotek, der inden længe kan fejre sin 200-årsdag, har tilsvarende opbygning og låneregler som for Det kongelige Garnisonsbibliotek. anført.

Udlånstid: Mandag— fredag, kl. 09.00— 15.00, lørdag 09.00— 12.00.

Adresse: Marinens Bibliotek. Overgaden o. Vandet 62 B. København K.

Telefon: SU 3293.

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon det_krigsvidenskabelige_selskabs_prisopgaver_1964-65.pdf

Litteraturliste

Del: