Den finske vinterkrig 1939-40

Anmeldt af Hans Mouritzen

William R. Trotter, Den finske vinterkrig 1939-40. København: Borgen, 2004. 354 sider, kr. 369,-.

Det sidste er rigtigt nok; som udtrykt allerede af zar Peter: ’Damerne i Skt. Petersborg kunne ikke sove fredeligt, så længe den finske grænse lå så tæt på’ (mindre end 50 km.) Det første er imidlertid en alvorlig fejl. Der var ikke så meget som antydningen af en alliance mellem Finland og Tyskland i efteråret 1939. Finland havde fra midten af 30´erne tilsluttet sig den skandinaviske neutralitetspolitik. Som følge af Finlands beliggenhed i spændingsfeltet mellem Tyskland og Sovjet opnåede den finske neutralitetspolitik dog aldrig troværdighed i hverken Berlin eller Moskva. Men Finland gjorde sit yderste for at holde afstand til begge magter (lykkeligt uvidende om Hitler-Stalin-pagten fra august samme år, ifølge hvilken Tyskland havde anerkendt Finland som russisk interesseområde). F.eks. havde Finland, modsat Danmark, afvist Hitlers tilbud om en ikke-angrebspagt i maj 1939. Forlagets beskrivelse af Finlands politik er der derfor mildest talt ikke dækning for i virkeligheden – og i øvrigt heller ikke i Trotters fremstilling. Det er en graverende fejl, der burde foranledige, at omslaget erstattes ved først givne lejlighed.

      Trotter, amerikansk freelance historiker, har skrevet en letlæst og medrivende bog om Vinterkrigen, der hermed foreligger i dansk udgave. Det medrivende ligger i historien, i selve emnet: demokrati mod diktatur, David mod Goliat, osv. Finland var den eneste småstat involveret i 2.verdenskrig, der formåede at holde sit territorium frit for fremmed besættelse, trods angrebet af en talmæssigt langt overlegen fjende. Krigen, der tiltrak sig hele verdens opmærksomhed, var også speciel derved, at sejrherren havde langt de største tab: mens Finland mistede ca. 25.000 mand, menes de sovjetiske tab at ligge omkring 250.000. Bogens fortælling går stort set kronologisk frem fra årsagerne til krigsudbrudet, over en detaljeret analyse af krigsbegivenhederne, til fredsslutningen i marts 1940. Dette suppleres med et blik på konsekvenserne, herunder ikke mindst Fortsættelseskrigen 1941-44. Trods et undertiden floskulært sprog må man overordnet konstatere, at fremstillingen undgår glorificering af Finland eller dets øverstkommanderende marskal Mannerheim, selvom det historiske forløb unægtelig indbyder til det. I analysen af den sovjetiske motivationsbaggrund hælder Trotter til den ’beskedne’ tolkning, dvs. forestillingen om de strategisk begrundede territorielle krav, modsat tolkningen at hele Finland skulle indlemmes i den store Union. For det sidste taler imidlertid de baltiske landes skæbne, fuldbyrdet i sommeren 1940, samt indsættelsen af marionetregeringen Kuusinen i grænsebyen Terijoki ved angrebets start (en regering, der dog blev lagt i mølpose i slutningen af januar i lys af den stærkt begrænsede krigslykke). Emnet har i de senere år været genstand for debat mellem finlandske og russiske historikere.

Den danske oversættelse har nogle irriterende fejl og uklarheder, som i høj grad skyldes omvejen fra finsk/svensk over engelsk til dansk. Præsident Ståhlberg bliver til Stahlberg, Finland bliver kaldt et ’baltisk land’ (s. 338; formentlig en oversættelse af ’Baltic’, som her betyder Østersø-), med det ’Nationale Koalitionsparti’ (s. 48) menes formentlig Samlingspartiet/K­o­koo­mus, osv. Mannerheims familie kaldes en ’svensk-finsk adelsfamilie’ (s. 41) som om det var en blandingsfamilie; sandheden er, at den var svensk, dvs. finlandssvensk. Andre steder (f.eks. s. 87) skrives ’finne’ i stedet for ’finlænder’ (der omfatter begge sproggrupper i landet), hvilket dog må medgives at være en hyppig uskik på dansk.

Kvaliteten af Trotters bog ufortalt havde det, når der nu endelig oversættes en bog til dansk om emnet, været mere nærliggende med en af de nordiske bøger af nyere dato. Fra en dansk vinkel savnes en omtale af de over 800 danske frivillige. Som et absolut minimum kunne dette aspekt have været omtalt på bogomslaget.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.1_2005.pdf

Del: