Dansk doktrin

2 kommentarer / 0 nye
Sidste indlæg
Dansk doktrin

Af Michael Lollesgaard

Chef for Danske Division

Dansk hærdoktrin

Krigsvidenskab.dk er efter min mening en fantastisk platform for vidensdeling og debat. Desværre bruges debatpotentialet ikke så ofte – måske fordi de forskellige forfattere ikke eksplicit lægger op til debat eller fordi, og det må man jo ikke håbe, læserne ikke har tid eller lyst til at engagere sig.

Jeg vil indledningsvis med et par artikler om primært dansk hærdoktrin forsøge at inspirere til lidt debat om, hvorledes vi i fremtiden kan udforme eller formulere en overordnet dansk hærdoktrin – eller måske helt undlade at have en sådan og således fokusere kræfterne på de lavere niveauer.

Nærværende første artikel vil behandle behovet for og brugen af en dansk hærdoktrin, og en følgende artikel vil gå mere i dybden med oprørsbekæmpelse (COIN) og inddrage læringspunkter fra Afghanistan, som kunne være relevante i en opdatering af dansk hærdoktrin.

Jeg vil på forhånd undskylde, at indholdet måske vil være mindre interessant for de ’blå’ læsere, men det kunne jo så være, at en af de andre taktiske stabe kunne initiere en tilsvarende diskussion inden for eget værn.

Jf. den allestedsnærværende Wikipidia betyder doktrin; læresætninger eller lærte principper eller standpunkter, som udgør et sandt hele ifølge en eller flere forfattere. Doktrin er således ikke fakta men analyse af foreliggende empiri, hvorved doktrin for det samme emne i princippet kan være forskellig afhængigt af de indlagte præmisser. Mange interesserer sig ikke synderligt for doktrin, fordi de hævder, at det er ’et snærende bånd der begrænser den frie tænkning’, medens andre – og her tilslutter jeg mig – finder, at en doktrin er afgørende vigtig for at få maskinen til at virke i et kaotisk miljø og for at opnå sammenhæng. Vi bliver simpelt hen nødt til at tale samme sprog, men omvendt skal vi også passe på ikke at komme til at presse eksisterende doktrin ned over problemer, som den ikke var tiltænkt at behandle. Forstår vi doktrinen, ved vi også, hvad den kan bruges til.

Dansk hærdoktrin er beskrevet i Feltreglement I (FR I). Den dækker det taktiske niveau og er gældende for brigade- op til korpsniveau. Selv om vi p.t. ikke har ambition om indsættelse af mere end maximalt en brigade (med meget lang reaktionstid), så tjener FR I som en fortolkning af primært NATO-doktrin til danske forhold. Herved kan tjenestegrenscentrene anvende FR I som overliggende grundlag for udarbejdelse af våbenartsreglementerne – eks. Reglement for Ingeniørtjeneste under Feltforhold eller Reglement for Reaktionskampgruppen.

Hvis man nærlæser NATO doktrinen (ATP 3.2.1) vil man kunne hævde, at der ikke er den store forskel på indholdet af denne og FR I. Man bruger de samme begreber, og mange, de såkaldte ’task- and effectsverbs’, har vi valgt ikke at oversætte, da en oversættelse kunne medføre uklarhed. Det øger dog ikke læsevenligheden af reglementet.

Er der så forskel på FR I og NATO-doktrinen? Både ja og nej! Forskellen ligger i den overordnede prioritering af doktrinelementerne, hvor eksempelvis påvirkningstilgangen er et gennemgående element i den danske doktrinbeskrivelse, ligesom man selvfølgelig har tilpasset doktrinen til dansk organisation. Man kan også finde egentlige danske løsninger, eksempelvis opdeler vi stadig i en dedikeret og generel reserve. Sidstnævnte giver grundlag for klarificering af manøvren, og den danske ’enegang’ vil ikke forvirre i en NATO-kontekst.

På et møde i Hærens Studieforum i foråret 2014 blev det af Hærens chefer bestemt, at vi skulle fortsætte udarbejdelsen af en national dansk doktrin, skrevet på dansk. Især skolerne (Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole) argumenterede for en fastholdelse, idet en dansk doktrin i skolemiljøet gav grundlag for dybere doktrindiskussioner. Selv om vi alle synes, at vi er gode til engelsk, så er niveauet ofte ikke tilstrækkeligt til dybere akademiske diskussioner. Skolerne fremførte endvidere det vigtige argument, at udfærdigelse af ’eget’ reglement var et element i kravet om, at man drev forskningsbaseret uddannelse.

Desværre har vi ikke i vores struktur afsat mange midler til doktrinskrivning. Ansvaret for FR I ligger fortsat hos chefen for Center for Landoperationer på FAK, og han støttes af den såkaldte Arbejdsgruppe Doktrin, som består af repræsentanter for Hærstaben og de operative enheder (Division og Brigader) og Hærens Officersskole. Arbejdet varetages for alle som en skråstregsfunktion, hvilket vanskeliggør en dybdegående forskning. Hertil kommer, at omsætningshastigheden bliver meget lang. Der kan med den nuværende kapacitet og ikke mindst omstændelige høringsproces udarbejdes ca. et kapitel om året. I det nuværende FR I er der stadig kapitler, der er over 10 år gamle, hvilket gør validiteten af den samlede doktrin mindre god. Det skal dog nævnes, at FR I på visse områder er foran NATO-doktrinen, da vi på baggrund af samarbejdet med vores strategiske partnere har fulgt deres doktrinudvikling og ’taget chancen’ og tilføjet elementer, som var på vej ind i deres doktrin. Således blev begrebet ’fuldspektrumoperationer’ så tidligt som i 2006/2007 inkluderet i vores terminologi på baggrund af et udkast til den amerikanske hærdoktrin.

Direktivet for den årlige doktrinproduktion udgives af HST i studie- og udviklingsprogrammet. Produktionsmålene for FR I aftales og koordineres i Hærens Studieforum, medens målene for våbenartsreglementerne fastlægges decentralt mellem HST og det enkelte tjenestegrenscenter. Ser man udformningen (struktur, retskrivning osv,) af FR I og de forskellige våbenartsreglementer, er de meget forskellige. Det skyldes nok, at man ikke har haft kræfter til en ensartning i direktivgivningen. Derfor er der stillet forslag om, at det overvejes, at Chefen for Danske Division bliver overordnet direktivgivende for hærdoktrinen med underliggende våbenartsdoktriner.

Nogen har hævdet, at vi bruger mange kræfter på et produkt som FR I, som i virkeligheden giver en begrænset merværdi i forhold til eksisterende NATO-doktrin, og som næsten udelukkende læses på skoler og ved enkelte tjenestegrenscentre. Nogen siger, at det er unødvendigt at skrive en dansk doktrin, når vi alligevel altid – i virkeligheden – arbejder på engelsk i staben og skriver engelske befalinger. Andre siger, at grundlaget for den forskningsbaserede undervisning kan tilvejebringes på anden vis.

Jeg finder, at vi fortsat bør have et FR I, da det er og bør være det centrale omdrejningspunkt for den doktrinære kompetenceudvikling og - diskussion i den danske Hær. Vi bør have et sådant referencepunkt, men vi burde måske gøre mere ud af formidlingen – både i skrivningen og udviklingen. Læser man vores strategiske partneres reglementer, så er der ofte inkluderet krigshistoriske eksempler og skitser, hvilket måske appellerer mere til den yngre generation. Skulle vi også have det? Bemærk dog, at vi for første gang i det nye kapitel 3 har skitser med. Når jeg uddanner vores brigadestabe, ’opdager’ jeg ofte en vis doktrinsvaghed, og spørger jeg til, hvornår FR I senest var fremme, erkendes det ofte, at det nok var sidst, man var på skole. Det samme gælder for vores reaktionskampgrupper. Gør vi nok formidlingsmæssigt? Er det at læse doktrin, herunder FR I, ikke en integreret del af enhedernes føreruddannelse, eller bør vi lave egentlige ’fyraftensmøder’ på tjenestestederne, hvor der over en øl diskuteres relevante og spændende doktrinproblemstillinger? Eller er det for nørdet?     

Hvad skal vi? Hvad synes du?

Du kan få ekstra inspiration til svaret ved at skimme FR I, ATP 3.2.1. og måske sammenligne med de netop udgivne britiske reglementer – Division Tactics og Brigade Tactics. For dem, der har adgang til FIIN, kan reglementerne findes på HST hjemmeside. Hold dig ikke tilbage. Doktrin er ikke kun for nørder.

God fornøjelse! Jeg ser frem til diskussionen. Intet er statisk, og du kan med gode argumenter være med til at sætte dit præg på det fremtidige overordnede doktrinarbejde i Hæren.

       

 

      

Kommentarer

Dansk doktrin

Først og fremmest stor tak til chefen for vores division for at lægge op til at der på DKVS side debatteres doktrin. At der nu, efter et par uger, ikke er kommet indlæg kan bunde i at drøftelse af doktrin på troppeenhedsniveau er forbundet med udfordringer.

Det kræver ikke bare indsigt, men også mod at vove sig ind på et område der måske opfattes som at være forbeholdt en særlig kreds af rutinerede officerer. Hertil skal lægges at det at drøfte doktrin også forekommer at være svært at håndtere. Sidstnævnte er nok den største udfordring vi har og som vi skal have løftet. Spørgsmålet er derfor, hvordan kan vi blive bedre til at formidle doktrin, gøre den levende og skabe grobund for at flere kaster sig lystigt over emnet?

Udover de studerende på Operations- og Føringsuddannelse læser meget få feltreglement I (FR I). At dette desværre er sandt kan bekræftes af at et kapitel efter godkendelse blev forsinket i over et år – men ingen savnede kapitlet selvom det var yderst relevant i relation til vores missioner. Jeg er derfor på linje med generalen, når han observerer at mange ikke har åbnet FR I siden de gik på kursus. Man kan så hævde at det er fordi FR I er skrevet meget kompakt og ligefrem kedeligt. Er vejen frem så tegninger, forklaringer og historiske eksempler? Ser vi på briterne og også amerikanerne der har forsøgt dette, er erfaringerne at dette ikke har hjulpet.

Jeg er af den opfattelse at vi skal andre veje og er enig i, at vi skal ud over rampen på en anden måde end vi gør i dag. Vi skal ud til tjenestestederne og skabe debat, gerne gennem eksempler (cases) som også kan drøftes i enheden forud for at f.eks. FAK, DDIV og BDE går på scenen.

En anden udfordring er også at man i dag selv skal hente sit reglement ned fra nettet. Jeg er sikker på at en hurtig rundspørge ville afdække at meget få ved hvor det er. Vi har fået FR I nedklassificeret så den kan ligge på internettet, men vi har endnu ikke i Hæren formået at gøre den specielt tilgængelig.

Jeg må som formand for Arbejdsgruppe Doktrin og ansvarlig for FR I komme med et par yderligere betragtninger til generalens indlæg.

• Selvom FR I har kapitler med år på bagen, er det er de facto Hærens mest opdaterede reglement. De væsentligste kapitler er opdaterede og er også foran NATOs doktrin. At ATP 3.2.1. (som vi p.t. også er med til at skrive) kun opdateres hvert ca. 6 år betyder, at vi i FR I inddrager de store landes nyeste doktrinudvikling (USA, GBR m. flere). Hermed er flere kapitler i FR I mere opdateret end ATP 3.2.1.

• Selvom ATP 3.2.1. er den doktrin vi lægger op af for at understøtte et fælles ”NATO sprog”, sker der bestemt en dansk tilpasning. Der er nationale forskelle som f.eks. udspringer af den tilgang vi har til føring (ledelse). • NATO laver ikke reglementer under troppeenhedsniveau, hvorfor nogen i Danmark skal ”oversætte” ATP 3.2.1. Hvis FR I ikke gør det, så kræver det at dem der skal skrive bataljons-, kompagni- eller delingsreglement må gøre det.

• Det tager i øjeblikket et år at lave et kapitel til FR I. Det gør det ikke fordi at Arbejdsgruppe Doktrin sidder på hænderne, men fordi at processen med at få inddraget tjenestegrenene og Hærens Studieforum tager tid. En proces der betyder at der ved tjenestestederne er drøftelser af doktrinen og hermed drøftelser på tværs af våbenarterne. For mig en meget sund proces.

• Det er korrekt at vi på skolerne med de akkrediterede uddannelser skal have forskningsbaseret undervisning. Det er et nyt krav og for mig giver det god mening, at vi på Forsvarsakademiet også er med til at udvikle de doktriner vi skal formidle i undervisningen. Det har mange positive effekter som f.eks. at holde os tæt forbundet med Hæren og at vi kan formidle den nyeste viden til de studerende.

Afslutningsvis vil jeg understrege behovet for, at flere kaster sig ind i kampen om hvordan vi kan skabe en større interesse for at drøfte vores doktriner. Det må være i vores alle officerers interesse at man er dygtigt på sine doktriner, hvorfor I må have en holdning til dette. Kom med den og vær med til at styrke vores hær.

Tilføj kommentar

Log ind eller tilmeld for at skrive en kommentar


Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.