Boganmeldelse - 1960 - #2

W illiam R . Anderson og C lay B ia ir ju n : „M ed Nautilus under nordpolen“ . O versat e fter „ N a u tilu s 90° N o r th “ a f M o g en s B o isen. 194 sider. K r . 19,50. U d k om m e t på G ra fis k fo rlag .

De tte e r u båd skap ta jnen s egen b e re tnin g om det nu så velk e n d te togt h en o ve r e lle r h e n u n d e r n o rd p o le n m ed a tom undervandsbå-den N a u tilu s , som i al h em m elig h ed fan d t sted i som m eren 1958 e fte r et forgæ ves fo r ­ søg tid lig e re på året.

H a n b e s k riv e r t il in d le d n in g sine følelse r , da besæ ttelsen a f s tillin g e n som fø re r a f en a tom undervand sbåd k om m e r på tale, og m an fo rs tå r hans spæ nding , da han fø le r sig i søgelyset, og e n d elig han s bege jstring , da han b liv e r udpeget som ch e f fo r N a u tilu s , den båd han helst v ille væ re ch e f fo r.

H an s b e re tnin g om p rø ve tu ren e og den første tu r u n d e r isen ved G rø n la n d i 1957 viser, at han er den rette m and, de r t il fu lde fo rs tå r at p å skønne sin besæ tning , „d en bedste besæ tning nogen u b åd nogen sinde h a r se jle t m ed “ , og m an fo rs tå r t illig e besæ tningens re spek t fo r og t illid t il che fen .

Selv den, d e r a ld rig h a r se jle t i en u n d e rvandsbåd , få r p ro b lem e rn e s tille t k la r t op, og m an d ele r fø re ren s og besæ tningens spæ ndin g , b eg e js trin g og sku ffelse r. D e t e r en sob e r bog i en fo r t r in lig oversæ ttelse, og m an glæ de r sig over che fens frem hæ velse r u f besæ tningens d u elig h e d og trang t il a ld rig at give op.

H a n fo rs tå r m ed en k la rh e d , de r h o ld e r læ seren fangen , at b e s k riv e besæ tningens og sin egen angst og spæ nding , n å r N a u tilu s lis te r sig frem u n d e r isens u n d e rkan t, og m an fo rs tå r hans trang t il at træ kke h o v e ­ det n ed m ellem s kuld re n e , n å r de k om m e r fo r tæt t il isen.

M a n kan ik k e andet end leve m ed i d en ­ ne besæ tnings glæ der og træ ngsler. M a n im pone res a f deres b e d rifte r og glæ de r sig m ed dem , da de e n d e lig kan teleg ra fe re : „N o rd p o le n 90° N o r d “ . T eleg ram m e t, de r s k u lle m eddele , at de havde fu ld fø r t deres togt „S u n shin e “ .

Ilo g c n e r gennem syret a f nu tid sm e n ne ­ skets u ro k k e lig e tro på m e k a n ik k e n s h ø je s tanda rd og fu ld e t illid t il dens p ålid e lig h e d . D e t e r fo r den læ ge læ ser fo rb lø f fe n d e at se den u d v ik lin g , m an e r nået t il i det 50’ år fo r ubåden s in d fø re ls e i d en dan ske m arine .

B o g n er u d sty re t m ed en ræ kke u dm æ rkede fo to g ra fie r, de r u dm æ rke t illu s t re re r liv e t om bo rd .

Litteraturliste

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side