Boganmeldelse - 1960 - #1

Otto O lsen: Hjemmevcernsmænd i kamp. Hejmdalsbogtrykkeri 1959. 100 side r, kr. 9,80.

Oberst O tto Olsen , der nu er regionsleder i hjemmeværnsregion III , har givet sin bog undertitle n : „Taktiske problem er til overvejelse“. Det er en velsk evetbog; forfatteren har jo et liv fuldt sprog og en sprudlende ånd. Godt er det også, at han læ gger så betydelig vægt på den ånd og moral, der må gennem trænge hjemmeværnet, og enhver bestræbelse på at dygtiggøre den enkelte hjemmeværnsmand og at styrke hjemm eværnets effektivitet må hilses med glæde først og frem mest af hærensofficerer. Hæ ren kan simpelthen ikke undvære hjemmmeværne t! Bog en har fået overordentlig rosende anmeldelser i dagspressen, hvor bl. a. generalmajor E. Kragh i „Berlingke T idende“ har givet den en v a n n anbefaling . Derfor kan nogle enkelte kritiske bemærkninger nok være på sin plads.

Forfatteren har konsulte ret et par officerer hl. a. med henblik på den i bogen anvendte terminologi, men ikke overalt fulgt disses forslag. Der foreligger fra gene ralin ­ spektøren for h jemmeværnet et overordentligt klart og tiltalendeud ka sttil feltregle­ment for h jemmeværne t. For taktisk  grund ­ principper og terminolog i har man i den udstrækning, hjemmeværnets særlige forhold har gjort det mu ligt, fulgt „Reglement for fod folks bataillonen“ og d erved i høj grad opnået, at hjemmeværnets folk og hærens folk bedre vil forså hinanden . Det er nu engang en fordel, at man forstår hinanden — også hinandens fagsprog. Bogen havde vundet ved at anlægge den samme betragtning .

Litteraturliste

Del: