Bøger

A. Rautavaara og S. E. Kock: SAMARB EJDE og TILLID . Oversat fra finsk af Eva Mortensen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 258 sider, kr. 20,50.
 
Robert N. McMurry: RÅDGIVER FOR LEDERE. Oversat fra amerikansk af Ruth Bredsdorff. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 232 sider, kr. 22,50.
 
 
Begge disse bøger bærer forord af cand. jur. Knud Bruun-Rasmussen, og mens den sidste bærer titlen: Rådgiver for ledere, bærer den første undertitlen: Grundbog for arbejdsledere. Hver for sig svarer disse titler ganske udmærket til bøgernes indhold. »Samarbejde og tillid« (grundbogen) er blevet til med særligt henblik på de ledere, der står midt på arbejdspladsen, d.v.s. de praktiske arbejdsledere. Oversættelsen følger temmelig nøje teksten i »Samarbete och förtroende« (Stockholm 1959) og har desuden et kapitel, der bringer »spørgsmål og situationer«, som slutter sig til bogens afsnit, og som kan anvendes ved selvstudium og gruppediskussioner. Om bogens forfattere oplyses det, at Antero Rautavaara er rektor ved Institutet för Industrins Arbetsledning i Helsingfors, mens Sven E. Kock er knyttet til Svenska Handelshögskolan i Helsingfors som lærer ved specialkurser om administrative og personalespørgsmål. Sidstnævnte varetager tillige profeisoratet i virksomhedsøkonomi ved han lelshøjskolen ved Åbo Akademi.
 
De tanker og teser, der fremlægges, bygger på moderne forskningsresultater og på erfaringer fia arbejdspladser mange steder. Meget af stoffet knytter sig så intimt til arbejdspladsen i dette ords egentligste betydning, at det ikke har den helt store interesse for en videre læserkreds, medens bogens sidste halvdel med fordel vil kunne læses af enhver, der har med ledelse af mennesker ar. gøre. Mangt og meget af det, bogen siger og skildrer, drejer sig om industriens område, men det vil i mange tilfælde være muligt at anvende det også på andre forhold.
 
Anmelderen læste McM urry’s »Rådgiver for ledere« umiddelbart efter ovenfor anmeldte finske bog, og den virkede yderst forfriskende og inspirerende. Bogens forfatter er dr. phil. fra universitetet i W ien i 1931 og har også studeret ved universitetet i Chicago. Siden 1943 har han drevet McM urry Company, som er et firma, der har specialiseret sig i rådgivning for ledere, og som har hovedkontor i Chicago. Det er en usædvanlig amerikansk bog, som hermed forelægges danske læsere, og den er på én gang inspirerende og underholdende læsning. I bogens indledende kapitel: Må vi præsentere os (Jen er forfattet af bogens hovedforfatter samt to medarbejdere) siger forfatterne bl. a.: »Denne bog er først og fremmest en bog, der falder ind under kategorien »Let læsning for alvorlige læsere«. Den er udarbejdet med henblik på at skulle læses — ikke i eet stræk — men i småbiddei på den daglige jernbanetur ... men den er også »Alvorlig læsning for alvorlige læsere«, og vi håber, at mange ledere vil Iruge den som sådan, når de først har nydt den som en let og morsom bog.« Undertegnede føler sig overbevist om, at forfatterne med denne bog når begge disse mål. Bogen er en samling af spørgsmål fra ledere. De er rettet til McMurry og hans medarbejdere i situationer, hvor de pågældende ledere stod over for en vanskelighed af en eller anden art, og det er fælles for dem alle, at deres problemer drejer sig om mennesker.
 
Bogen behandler ialt 89 »sager«, og ofte er de råd, der gives, overraskende og dristige. Man føler sig overbevist om, at rådgiveren meget hellere end at henfalde til filosofiske, moralske eller psykologiske betragtninger i almindelighed vil gribe om nælden. Han taler rent ud og lægger ikke skjul på sine synspunkter. I flere tilfælde udleder forfatteren forhold i spørgsmålene, som ikke um iddelbart fremgår af disse spørgsmål, men som ikke desto mindre er forhold, der bør tages hensyn til, og som for nogles vedkommende er kernen i sagen. Alene for disse spørgsmåls skyld er bogen læseværdig.
 
Ofte får spørgere, som mener at skylden for dette og hint ligger hos den og den medarbejder, søgelyset rettet mod sig selv og gang på gang synes svarene at ramme plet. Forfatteren ser nøgternt på de forskellige psykologiske hjælpemidler, man kan benytte, og indtager det rigtige standpunkt at overlade brugen af dem til de kyndige. Kun da bliver de den værdifulde støtte, de gerne skulle være.
 
På 2 sider præsterer han således et udmærket forsvar for Rorschach (populært: blækklat-testen) og »Thematic Apperception Test« og siger til slut: »At forsøge at fortolke dem selv ville svare til at forsøge at fortolke et elektrokardiogram. Overlad det til en ekspert.«
 
Bogen er særdeles velskrevet. Jo længere man kommer ind i den ægger den til at prøve at give svarene på de stillede spørgsmål, før man læser dem. Samtidig med at man lader sig underholde af bogen, erhverver man sig en ikke ringe viden om mennesker. 
 
 
 
PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

 

Litteraturliste

Del: