Bøger 1965

Charles de Gaulle: Krigserindringer l-lll. Vintens Forlag. 1965. Pr. bind hft. 32,50, indb. kr. 48,50.

Endelig foreligger nu på dansk i Mogens Boisens oversættelse de Gaulles erindringer i tre bind: Til våben!, der dækker perioden 1940—42, Striden, 1942—44, og Sejren der omhandler perioden 1944-46. De Gaulles erindringer er tidligere udførligt anmeldt her i tidsskriftet (juli-august 196S) og skal derfor ikke gøres til genstand for nærmere omtale. Blot skal anføres en tilfredshed med, at værket nu kan læses på dansk, tilmed i en glimrende oversættelse, og et ønske om, at flest mulige vil finde anledning til nærmere at stifte bekendtskab med denne personligheds tanker.

kvn.

 

Sven Fugl: Krisen i Sydøstasien. Udenrigspolitiske Skrifter, serie VII nr. 1. Det danske Forlag og Udenrigspolitisk Selskab. 66 sider, kr. 8,-.

I rækken af udenrigsorienterende skrifter fra Det udenrigspolitiske Selskab har redaktør Sven Fugl, chef for Ritzaus Bureaus udenlandske afdeling, skrevet denne lille bog. Den skildrer udviklingen omkring Indokina fra afslutningen af den første indokinesiske krig og fredskonferencen i 1954 i Geneve og frem til nytåret 1964-65. Siden da er der sket meget i dette område af verden, og specielt i Sydvietnam, men bogen giver en kortfattet oversigt over en del af baggrunden for det, der i øjeblikket foregår. I en bog af denne størrelse kan naturligt kun de store linier og hovedpunkter behandles, efter læsningen sidder man derfor tilbage med mange ubesvarede spørgsmål; alligevel må det hilses med glæde, at der nu på dansk foreligger baggrundsorientering om det, der foregår i dette urolige hjørne af verden.

kvn.

 

David Thomson: Verdenshistorien 1914—61. Det danske Forlag. 1965. 244 sider, kr. 28,50.

Den engelske historiker David Thomson har med denne bog sat sig for at skrive verdenshistorie på en ny måde. Hidtil har verdenshistorien for den nyere tids vedkommende omfattet de europæiske stormagters nationalhistorier og i nogen grad de enkelte verdensdeles historier stillet op ved siden af hinanden. I vor tid er den indbyrdes afhængighed mellem verdensdele imidlertid blevet så stærk, at der gør sig en global vekselvirkning gældende.

I det omfang verden således er blevet en praktisk enhed og har fået en fælles skæbne kan der nu tales om en egentlig verdenshistorie. Det er denne historie forfatteren har ønsket at skrive. Resultatet er blevet en samtidshistorie, der på en gang er mere nøgtern-realistisk og mere inspirerende end de gængse skildringer. Forfatteren lader de samme begivenheder, som man kender fra andre fremstillinger, passere revy i perioden fra 1. verdenskrigs udbrud til rumalderens begyndelse. Ved at lade dem fremtræde som led i en og samme udvikling afdækker forfatteren perspektiver, der både overrasker og forekommer indlysende. Forfatteren påviser således bl. a., at demokratierne helt siden første verdenskrig har været præget af de samme tendenser i retning af koncentreret statsmagt og centraliseret varetagelse af sociale foranstaltninger som de fascistiske og kommunistiske diktaturer. Også nationalismen behandler forfatteren indgående. Den stigende indbyrdes afhængighed mellem lande og kontinenter fører ikke automatisk til større fællesskab, men kan lige- såvel udløse seperatistiske tilbøjeligheder. Man kan i denne forbindelse blot nævne de øjeblikkelige vanskeligheder inden for Fællesmarkedet.

Med rumalderens begyndelse slutter den første fase af verdens historie. Tilbage bliver spørgsmålet om, hvilken vej udviklingen vil tage, vil den gå mod splittelse eller integration. Forfatteren giver ingen svar på dette, men trækker de langtidstendenser op, der er baggrunden for udviklingen og viser dermed de store linier og sammenhænge i det, der sker omkring os.

red.

 

B. H. Liddell Hart: The Memoirs of Captain Liddell Hart. Volume One. Cassell, London 1965. 434 sider, kr. 42,-.

Captain B. H. Liddell Hart var en af mellemkrigstidens førende militære tænkere og skribenter, ofte i modvind, hyppigt klart- og vidtskuende, men aldrig kedelig. Alene af denne grund må hans nu udsendte memoirer påkalde opmærksomhed. Næsten altomfattende er de militære felter og spørgsmål, som han har interesseret sig for, taget - kategorisk - stilling til og på en eller anden måde haft indflydelse på. Vanskeligt har det været for ham at vinde ørenlyd for de teorier, han forkyndte, og megen træghed og stivhed og ligefrem modstand har han måttet overvinde. Ubestrideligt har han set rigtigt i langt de fleste militære spørgsmål mellem de to verdenskrige, alligevel virker det som en svaghed ved bogen, at Liddell Hart fremstår som den der alene havde ret, den eneste der så rigtigt, den eneste der formåede at udvikle nye tanker og idéer - de tanker og idéer, som tyskerne byggede deres hærorganisation og taktik på, men som den stupide engelske hærledelse først for sent anerkendte. Så enkel var sagen nu trods alt ikke i tiden op til den anden verdenskrig.

Bogens virkelige værdi ligger i det væld af militærhistoriske og politiske oplysninger, forfatteren gennem fyrretyve års virksomhed har samlet.

Liddell Hart deltog i den første verdenskrig og giver i skildringen heraf allerede bevis på sin skarpe iagttagelsesevne — og sin kritiske sans. Endnu inden krigen var slut havde han formet idéer til forbedring af den taktiske uddannelse og udviklet det »Battle Drill«-system, som den engelske hær senere antog. Det var derfor naturligt at han efter krigen også deltog i udarbejdelsen af det officielle engelske reglement for uddannelsen af infanteriet, omend han her følte, at man ikke fulgte ham langt nok og konsekvent nok. Bedre mulighed for at føre sine idéer og tanker frem fik han som militær medarbejder ved først Morning Post, senere Daily Telegraph og endelig ved The Times.

Beskrivelsen af dette medarbejderskab er dels et instruktivt, absolut ikke forældet, kursus i taktik, men også en beretning om de militære idéer og våbens udvikling - efter Liddell Harts mening snarere mangel herpå — efter den første og før den anden verdenskrig. Det bliver også til et langt og kraftigt farvet persongalleri, især af den britiske hærs ledere, om hvem Liddell Hart har mange skarpe ord. Alligevel får han tegnet nogle ganske karakteristiske billeder, ikke mindst i forbindelse med utallige og lange citater af samtaler med ledende politikere og militære.

Man kan ikke helt frigøre sig for tanken om, at han vurderer folk efter den grad af interesse og forståelse for hans idéer, de viser. Men hvis han citerer korrekt — og det er der ingen grund til ikke at tro — så er der ihvertfald nogle af de engelske generaler, der ikke har været generende intelligente. Men når han rammer ud efter bl. a. Foch, får man en fornemmelse af en forudindtagethed, der gør bedømmelsen mindre troværdig.

Helt glimrende derimod er Liddell Harts afsnit om sit kendskab til og venskab med T. E. Lawrence. Han tegner denne farverige personlighed ganske klart og føjer nye træk til allerede kendte. En perle er det brev fra Lawrence, som Liddell Hart citerer og som handler om lederegenskaber - og om hvordan Lawrence for sit vedkommende så herpå.

Mål hermed står også hans skildring af Lloyd George. Et ypperligt nærbillede af en fremragende statsmand, hvis bedste menneskelige egenskaber her bliver fint fremhævede.

Gode billeder, et omfattende stikordsregister forøger værdien af dette bind, der er ført op til 1937, og som vil have sin væsentligste betydning for studiet af tiden mellem de to store verdenskrige.

V. K. Sørensen.

 

Bjørn Svenssson: Derfor gik det sådan den 9. april. Branner og Korchs Forlag A/S. 1965. 249 sider, kr. 21,75.

Bogen er blevet til i fortsættelse og delvis på basis af ni kronikker i Berlingske Aftenavis i slutningen af 1964 og begyndelsen af 1965. Forfatteren gennemgår på grundlag af foreliggende kildemateriale meget omhyggeligt den 9. april placering i den 2. verdenskrig. Han redegør sagligt for de muligheder, der forelå for såvel Danmark 6om Norge og Sverige. I beskrivelsen af de specielt danske omstændigheder søger forfatteren sagligt og korrekt at fordele ansvaret, for at det gik som det gjorde, mellem befolkning, rigsdag, regering og forsvar. Det forekommer dog, at forfatteren i for høj grad lader den tyske aktion være betinget af defensive formål, at komme vestmagterne i forkøbet, og ikke i tilstrækkelig grad lader de offensive ønsker, som var fremherskende i den tyske marine, motivere aktionen. Den tyske admiral Wegener, som allerede i 1926 i en afhandling understregede nødvendigheden for Tyskland af i en kommende krig at kunne føre krigen nd på handelsvejene på Atlanten, omtales således slet ikke i bogen. Ifølge Wegener var en udvidelse af operationsområdet via de nordiske lande en betingelse, der måtte derfor skaffes støttepunkter i Norge. Admiral Reader var stærkt optaget af disse tanker og de spillede en afgørende rolle for de strategiske overvejelser i den tyske marine. At de først rigtig vandt genklang hos Hitler, da muligheden for at komme Englands politik i Norden i forkøbet, er imidlertid sikkert en afgørende grund til at aktionen mod Danmark og Norge gennemførtes på det tidspunkt, den gjorde.

Bogen, der er forsynet med et omfattende register, er et værdifuldt bidrag til forståelsen af begivenhederne omkring den 9. april, og den giver også et indtryk af den defaitisme, som herskede. Den skulle gerne herved bidrage til, at noget lignende ikke kunne ske igen, og det må ønskes, at den vil blive flittigt læst.

K. V. Nielsen.

 

Tage Fischer Holst: Gør hvad du ikke tør. Den hemmelige radiokontakt med England 1943-45. Gyldendal 1965. 102 sider, kr. 19,75.

Major Tage Fischer Holst har i denne bog skildret sit arbejde som lederen på Sjælland af den hemmelige radiokontakt med England under den 2. verdenskrig. Han giver en redelig og beskeden — man synes næsten for beskeden — beretning om sin egen og sine hjælperes arbejde med at få den omfattende mængde telegrammer mellem modstandsbevægelsen og England ekspederet lige for næsen af tyskerne.

Roligt og enkelt beretter forfatteren om den ene spændende situation efter den anden, og giver netop herigennem et sandfærdigt billede af livet som illegal under krigen. Ved sin enkelthed er denne bog en af de bedste og fineste, som hidtil er udkommet om besættelsen og det illegade arbejde.

kvn.

 

Aksel Lassen: 1659 - da landet blev øde. Gyldendal. 1965. 178 sider, kr. 24,50.

Aksel Lassen skildrer i denne bog krigens og pestens ulykker under Karl Gustav krigenes sidste fase i det af polsk-brandenborgsk-østrigske styrker besatte Jylland og Fyn. Talrige hidtil ukendte træk og vidnesbyrd er uddraget af øjenvidners beretninger og gengivet i tidens udtryksform. Vægten er lagt på fremstillingen af Karl Gustavs krigenes forløb i ly af en massedød, som hungersnød og pestagtige sygdomme førte ind over landet. Skildringen er koncentreret om pesten i Sydjylland og på Fyn. Den giver forklaring på, at 30.000 hjælpetropper intet formåede over for svenskerne, at Skåne definitivt gik tabt, at den jyske adel forarmedes, så enevælden lettere kunne indføres, og at Danmarks befolkningsudvikling blev mere østvendt end før.

Bogen behandler samme emne som forfatterens tidligere bog »Skæbneåret 1559«, men i en mere uformel form. Bogen er forsynet med et omfattende register.

red.

 

Fedor F. Lisitschko: Die Taktik der sowjetischen unteren Führung I-II. Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft. Darmstadt 19,65. Bind I 178 sider, DM 9,60, bind II 192 sider, DM 12,80.

Disse to bøger giver mulighed for at skaffe interesserede et grundigt og detailleret kendskab til sovjettisk føring og taktiske grundsætninger på laveste og lavere plan. Bind I behandler delingens og kompagniets forhold under march, mødekamp, angreb og forfølgning, medens bind II behandler opklaring og sikring, forsvar og kamp under særlige forhold.

Foruden en gengivelse af de reglementariske forskrifter illustrerer bøgerne de sovjettiske metoder gennem en række gengivelser og uddrag af tidsskriftartikler. Man får herigennem et udmærket og levende billede af den lavere føring. Værket er rigt illustreret ligesom der findes et omfattende sagsregister og en oversigt over de vigtigste forkortelser. Bøgerne henvender sig først og fremmest til officerer, der beskæftiger sig med uddannelse og føring på kompagnitrin.

M.

 

Soldat i Viborg 1865-1965. Redigeret af overbibliotekar Aage Bonde. Viborg byhistoriske Arkiv. 117 sider, kr. 20,50.

I anledning af Viborgs 100-års jubilæum som garnisonsby den 22. april 1965 har by og garnison udsendt denne bog, der skildrer de civil-militære forbindelser by og garnison imellem i løbet af de sidste hundrede år. Bogen, der repræsenterer noget helt nyt i såvel dansk militær- og lokalhistorisk litteratur, er fornemt udstyret, i stort format og rigt illustreret. Indholdet dækker glimrende den beskrevne epoke og giver mange interessante indblik i de forskellige tidsafsnits vilkår. Bogen har naturligvis størst interesse for den, der har været tjenstgørende i Viborg, men den han også bud til alle, der interesserer sig for dansk militær tradition og personalhistorie. Den er trykt i 3000 eksemplarer af hvilke 900 er i handelen og ekspederes af Viborg byhistoriske Arkiv, c/o Centralbiblioteket, Viborg (telf. 4488).

red.

 

Mogens Ellermann: Forskole til Psykiatri. Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck A/S, København 1965. 104 sider. kr. 18,75.

Overlæge, dr. med. Mogens Ellermann, der vil være dette tidsskrifts læsere bekendt bl. a. fra sine inspirerende foredrag om »Den psykologiske nedbrydning af allierede krigsfanger under Korea-felt- toget«, har nu også taget stilling til den standende strid om den usikre ungdom og dens lige så usikre forældre.

Det sker i form af en lille uhøjtidelig selvbiografisk fantasi, der uden at hylde kæft-trit-og-retnings-mentaliteten dog slår fast, at regler er ingen skade til, og at en håndfast opdragelse ikke er ganske af det onde

Man må formode, at overlægens intime kendskab til den usikre del af ungdommen og herunder den psykisk afvigende del af den værnepligtige ungdom ikke har været uden betydning for denne opfattelse.

V. K. Sørensen.

 

Bibliotekscentralen har udsendt 50. årgang af Dansk Tidsskrift Index, 1964, der er en systematisk fortegnelse over indholdet af 300 danske og en del nordiske tidsskrifter

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon boeger.pdf

 

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.