Bøger - 1961 - #10

Dr. F. M. von Senger und Etterlin: DIE
PANZER GRENADIERE. Geschichte und
Gestalt der mechanisierten Infanterie
1930— 1960. J. F. Lehmanns Verlag,
München 1961, 267 sider. Pris D M 32,— .
 
Forfatteren, der under sidste verdenskrig
var chef for bl. a. 14. tyske panserkorps
i Italien, er især kendt for sin dygtige
ledelse af det tyske forsvar af Monte
Cassino i 1944.
 
Dette værk, der fremkommer på et tidspunkt,
da det danske infanteri sgger at
tilpasse sig den moderne krigs krav om
øget bevægelighed og pansring foreløbig
ved motorisering og — forhåbentlig inden
for en overskuelig fremtid — ved anskaffelse
af pansrede mandskabskøretøjer, må
påkalde stor interesse.
 
Bogen er et vægtigt bidrag til forståelsen
af de problemer, der knytter sig til
mekaniserede enheders — panserstyrkers
og panserinfanteriets — kamp og føring.
Forfatteren giver i det indledende kapitel
en klar oversigt over den udvikling,
der er foregået med hensyn til principperne
for mekaniserede enheders føring
og kamp i store led, derefter en detaljeret
redegørelse for panserinfanteriets udvikling
i de vigtigste hære fra at være et
svagt hjælpevåben for det nye panservåben
til i dag at være en selvstændig
våbenart udgørende omtrent det samlede
infanteri. En udvikling, der i Vesttyskland
har givet sig udtryk i en omdøbning af
infanteriet til »Panzergrenadiere«.
Et kapitel er helliget udviklingen af de
pansrede mandskabskøretøjer, omhyggeligt
beskrevet med alle tekniske data, illustrationer
m. v.
 
Af interesse er forfatterens vurdering af
den tyske pansergrenaderbrigade type 59,
der i sin opbygning med en panserbataljon,
tre pansergrenaderbataljoner — deraf
en til to udstyret med pansrede mandskabskøretøjer
— en artilleriafdeling og
en forsyningsbataljon, i det store og hele
synes at svare til den danske brigadegruppe,
der forudsættes opstillet i h. t.
den nye hærlov. Forfatteren gør gældende,
at de i brigaden indgående pansrede
og upansrede enheders kampmåde er så
forskelligartet, at dette v il medføre
store føringsvanskeligheder for den fælles
stab. Krigserfaringerne viser desuden, at
sammenkoblingen af pansrede og upansrede
dele uvægerligt v il føre til enten
opslidning af panserstyrkerne i deres støtter
til infanteriet eller til en stærkt tabsvol-
dende binding af upansrct infanteri til de
pansrede dele af brigaden.
Som afslutning fremkommer forfatteren
med nogle interessante betragtninger om
atomkrigens strategiske mål og panserinfanteriets
vilkår på atomkamppladsen og
drager den slutning, at den enkelte tapre
infanterist — på trods af eksistensen af
nok så teknisk fuldkomne og effektive
våben — er og bliver uerstattelig.
Panserinfanteriets udvikling til at være
kernen i hærene af i dag kan tages som
bevis herfor.
 
Aa.
 
C. S. Forester. JAGTEN PÅ BISMARCK.
Lommeromanen SKRIFOLA, 125 sider,
kr. 2,50. Oversat fra engelsk af Knud
Müller efter HUNTING THE BISMARCK.
 
Forfatteren til de populære HORNBLOWER-
bøger C. S. Forester har på
grundlag af de autentiske beretninger om
det tyske slagskib BISMARCK’s kortvarige
togt og dramatiske endeligt i Atlanten i
1941 skabt en roman, der i korte, spændingsfyldte
afsnit skildrer kampens forløb
set fra begge de kæmpende parters
side.
 
Aa.
 
Aktuellt och historiskt: Meddelanden från
Försvarsstabens Krigshistoriska Avdelingen.
1961. Hörsta Förlag A.B.
 
I lighed med tidligere udkomne publikationer
omhandler denne bl. a. såvel
Begivenheder af nyere dato som udarbejdelser
fra Sveriges krigshistorie:
Börje Furtenbach: Fra afdelingens bearbejdelse
af Sveriges beredskab 1939—
1945 er omtalt »Generalsmötet vid Riksgränsen
den 21. maj 1940«, en episode i
relation til debatten om Sveriges neutralitetspolitik
under den 2. verdenskrig.
R. Torstendahl: Svensk krigsförsörjning
och underhållstjänst i Danmark 1657—
1660.
 
P. Savatejev: Över Oceanerna. En beretning
om en operation i den russiske søkrig
under den 2. verdenskrig, og oversat
fra et sovjetrussisk krigshistorisk tidsskrift
af kaptajn Georg Medsvedjev. Artikelen
omhandler en lang og eventyrlig overføring
af ubåde fra Vladivostok gennem
Panamakanalen til krigshavnen Poljarnoje
i nærheden af Murmansk 1942— 1943.
Ovennævnte artikler efterfølges af et
kort uddrag på engelsk.
Carl G. Strandman: Litteraturen om
andra världskriget: En vägledning genom
»the fog of war-books«. På 73 sider gør
forfatteren rede for den strøm af skrifter
og bøger, der er udkommet efter den 2.
verdenskrig, dels i fortællende form dels
i et fortrinligt systematisk ordnet register.
 
G-R.
 
Charlton Ogburn: The Maurauders. New
York 1959. 296 sider.
 
Denne bog er en levende beretning om
2830 mand (officerer og menige) frivillige
amerikanere, uddannet specielt i junglekrigsførelse
og formeret i 3 bataljoner.
Disse sendes i foråret 1944 til Nord Birma
i særlig mission og gennemfører her et
fantastisk krydstog — 600 miles, hvor
vilje, marchudholdenhed, mod og snarrådighed
sættes på den aller alvorligste
prøve — der gennemføres med forbløffende
små tab i kampen mod japanerne,
men med støtte af såvel kinesere som af
den hjemlige, venligtsindede befolkning.
Beretningerne, der i hovedsagen hviler
på dagbogsoptegnelser, er spændende læsning,
men uden større krigsvidenskabelig
værdi.
 
P. Christiansen
 
Office of the Chief of the Military History,
Department of War: Command Decisions.
New York 1959. 410 sider.
 
20 store beslutninger, der havde en afgørende
indflydelse på 2. verdenskrigs forløb.
Disse Command Decisions er blevet
analyseret og diskuteret af en udvalgt
gruppe historiespecialister og introduceres
af Hansom W. Baldwin (the New
York times). Af disse beslutninger skal
nævnes:
 
Angrebet på Danmark og Norge,
Japans indtræden i krigen,
Invasionen i Nord Africa,
Anviloperationen (Syd Frankrig, resultat
af Kairo-Teheran konferencen
DEC 43).
Overlord,
Den tyske modoffensiv i Ardennerne,
Beslutningen om at gøre holdt ved Elben,
Beslutningen om at gøre brug af atombomben
samt yderligere 11 beslutninger, der har
været genstand for diskussion, vil være et
fortræffeligt supplement til studiet af 2.
verdenskrigs historie.
 
P. Christiansen
 
David Ben Gurion: Rebirth and Destiny
of Israel. London 1959. 539 sider.
 
Forfatteren, denne Zionismens champion,
giver her en personlig, filosofisk-historisk
beretning om Israels genfødsel. Hvert kapitel
indeholder en fase af Israels kamp
for selvstændighed. Forfatteren behandler
således: Immigrationstaktik, De 4 måneders
kamp, der markerer begyndelsen af
uafhængighedskrigen. De væbnede styrker.
Forfatning og love. Civilforsvar. Udenrigspolitik
og Israels stilling blandt verdens
nationer de første år af dets eksistens.
Bogen er en klarlæggelse af denne
mands filosofi, som blev et symbol på den
kraft, gennem hvilken det jødiske hjemland
blev en ny stat, der stiler mod en
strålende fremtid. Forfatteren er i øjeblikket
Israels førsteminister. En fortrinlig
bog.
 
P. Christiansen
 
Pierre Lyauty: Gallieni. Gallimard 1959.
317 sider.
 
En levnedsskildring og analyse af en af
Frankrigs største sønner. Han var født i
1849 og uddannet på Saint Cyr 1868— 70.
Krigsdeltager i 1870— 71 mod Tyskland.
 
Udmærkede sig herefter især ved koloniseringen
af Madagascar og Africa (Sudan),
hvor jernbane anlagdes 1879— 88.
Fra 1896 ordnede han forholdene i Indokina.
Hans virke som statsmand på Madagascar
afbrydes ved hjemkaldelse til
Frankrig under Dreyfusaffæren. I 1914 Paris’
kommandant og frelste byen ved modangreb
mod v. Klucks højre flanke. Bidrog
til Marneslagets heldige afvikling. Han
afløste Marskal Joffre og var fra 1915 til
sin død i 1916 en fremragende krigsminister.
Han udnævntes efter sin død til
Marskal i 1921. Særdeles læseværdig og
ikke vanskelig, selvom sproget er fransk.
 
P. Christiansen
 
Statens Bibliotekstilsyn har udsendt 46.
årgang af Dansk Tidsskrift Index, der er
udarbejdet af Dansk Bibliografisk Kontor
og omfatter en systematisk fortegnelse
over indholdet af ca. 300 danske og en
del nordiske tidsskrifter. Siden sidste år
er yderligere seks tidsskrifter kommet til,
medens et er udgået.
 
Red.
 
 
PDF med originaludgaven hvor denne artikel er fra: PDF icon argang_1961_-_v5.pdf

 

Litteraturliste

Del: