Besatzer. Die Russen in Deutschland 1945 – 1994

Anmeldt af Niels Bo Poulsen

af Silke Satjukow” Besatzer. Die Russen in Deutschland 1945 – 1994“. Udgivet af Vanderhoeck & Ruprecht, 2008. 406 sider. Pris ca. 35 €. ISBN 978-3-525-36380-5.

Den tyske historiker Silke Satjukow har med Besatzer leveret et pionerværk. Der er tale om den første sammenhængende analyse af Den Røde Hær i Østtyskland fra indmarchen i 1945 og til den endelige tilbagetrækning i 1994. Med en enkel – og kun delvis sammenlignelig – undtagelse er dette i det hele taget den første større beskrivelse af de allierede besættelseshære i Tyskland efter kapitulationen.[1]

Satjukow stiller sig selv den omfattende opgave at skrive de sovjetiske besættelsestroppers historie i både dybden og bredden. Bogen bevæger sig mellem to perspektiver samtidig med, at den opererer på to planer. De to perspektiver er det sovjetiske og det øststyske. De to planer kan vel bedst benævnes det statslige og det folkelige: På det ene plan skrives der om de officielle politikker, som de formuleredes af de sovjetiske beslutningstagere og som de i teorien implementeredes i Den Røde Hærs Vestgruppe, dvs. tropperne i DDR. På samme plan møder vi Sovjetunionens og DDRs officielle aftaler og overenskomster vedr. de stationerede troppers omgang med civilbefolkningen, og hvordan spørgsmål som økonomisk samkvem, arbejdsindsats og forbrydelser begået mod den ene eller anden part i princippet skulle håndteres. Hvordan realiteterne var på kasernepladsen og i de tyske by- og landsbysamfund omkring de sovjetiske tjenestesteder belyses gennem tre cases: Storbyen Dresden, provinshovedstaden Weimar og småbyen Nohra. 

Satjukow kan først og fremmest trække på et meget omfattende østtysk kildemateriale. Det rækker fra Stasirapporter og retsakter over lokale byråds akter og retsmedicinske rapporter til interviews og erindringer fra jævne borgere, som på den ene eller anden måde var i kontakt med ”vennerne” fra øst. Selv om der ganske overraskende for en tysk forskningsmonografi intetsteds i bogen findes en forsknings- og kildegennemgang, er det tydeligt, at Satjukow derimod ikke har haft adgang til sovjetiske militære arkiver. Den Røde Hær ses kun indefra gennem sekundærlitteraturen og et begrænset antal primærkilder overleveret via andre arkiver.

Bogen er opdelt i 3 dele. Der indledes med en kronologisk struktureret gennemgang af Den Røde Hærs tilstedeværelse i DDR frem til muren blev bygget i 1961. Heri finder man korte gennemgange af de vigtigste spørgsmål og problemstillinger, såsom den tyske befolknings russerbillede og russernes tyskerbillede under krigen. Det høje omfang af voldtægter og plyndringer i de første år efter krigens slutning beskrives, og det vises, hvordan rødarmisterne omkring 1947 i stort omfang fjernedes fra det offentlige rum for derefter fortrinsvis at opholde sig på kaserner og øvelsesterræner. I denne del indgår også sovjetarmeens snigende overgang fra besættere til forbundsfæller i de sene Stalin-år og stationeringsaftalen i 1957 mellem DDR og Sovjetunionen, som derefter formelt skabte en ligeværdig juridisk ramme om sovjettroppernes gøren og laden.

Næste del omhandler perioden 1961-1994 som den formede sig bag kasernemurene. Det handler bl.a. om den sovjetiske kontraspionage, jagten på desertører og egne forrædere, levevilkår og ulykker og hændelser med personskade eller døden til følge, såsom dedowsjtjinaen, dvs. den udnyttelse og chikane, som de nye rekrutter måtte affinde sig med fra de ældres side.

Tredje del ser på interaktionen mellem ”ossier” og ”russere” ligeledes i perioden efter murens bygning. Temaerne er her bl.a. jagten på varer og den omfattende sortbørshandel, der foregik ind og ud af kasernerne, kriminalitetsmønstre samt venskaber og kærlighedsaffærer.

Bogen kommer vidt omkring, men kunne have haft godt af en redaktionel opstramning. Der leveres gode og tit meget lange eksempler på, hvad der gik i svang omkring de sovjetiske kaserner – som en episode, hvor et østtysk kollektivbrug gennem nogen tid byttede sig til mere end 9.000 liter dieselolie til gengæld for modydelser i svinekroppe, en motor og godt med østmark, der i sovjetsoldaternes øjne var hård valuta, med hvilken man kunne købe varer, som kunne føres tilbage til det relativt set langt mere varefattige Sovjetunionen. Man savner dog tit en evne til at gå fra det specifikke til det mere generelle. Var dette et enkeltstående tilfælde eller optrådte sådanne geschæfter hele tiden?

Som tidligere nævnt ligger tyngden på de civile-militære relationer forstået som samkvemmet mellem besættelsesmagt og besatte. En dybdebeskrivelse af Vestgruppens tropper, deres opgaver og placering i det samlede sovjetiske militære og strategiske system er helt fraværende. Man skal langt ind i bogen, før Satjukow i en bisætning slår fast, at der her var tale om nogen af de bedst trænede og udstyrede sovjetiske enheder nogetsteds i østblokken. Det kan også undre, at Satjukow tilsyneladende ikke har søgt efter vestligt efterretningsmateriale om Vestgruppen og dens indre forhold. Indirekte lærer man imidlertid meget om Vestgruppens beskaffenhed. De sovjetiske troppers adfærd var egenmægtig, ofte irrationel – i hvert fald i forhold til de officielle politikker – og i stigende grad præget af opløsningstendenser skabt af krigen i Afghanistan og sovjetsamfundets politiske og økonomiske forstening. Det giver stof til eftertanke. Man kan eksempelvis spørge sig selv, hvor store de operative kapaciteter var hos tropper, hvor benzintyverier rask væk blev camoufleret ved at smide sten i køretøjernes brændstoftank eller hvor omtrent en fjerdedel af soldaternes træningstid gik med at udføre ufaglærte arbejdsopgaver for officererne.

Besatzer er det hidtil bedste bud på en samlet skildring af Den Røde Hær i Tyskland. Bogen kommer godt omkring i emnet, er skrevet på et højt analytisk niveau og indeholder mange interessante skæbner, gode citater og dramatiske begivenheder. Emnet kunne dog have været grebet klarere og mere systematisk an. Der forekommer hyppige umotiverede spring i kronologi og temaer. Dette vil sammen med en tung tysk, akademiserende skrivestil nok koble den forudsætningsløse læser fra.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf


[1] Norman Naimark: The Russians in Germany. A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1940, Harward University Press, 1995.

 

Del: