Beretning over Det krigrsvfdenskabeligre Selskabs virksomhed i 1969/70

I det forløbne år har bestyrelsen ud over det sædvanlige arbejde med tilrettelæggelse af foredragssæsonen, udgivelse af Militært tidsskrift og administration af læsekredsen særligt interesseret sig for

  • udskrivning af prisopgaver
  • bedømmelse af indkomne prisopgaver
  • revision af Selskabets love og
  • aktivering af medlemmerne.

Prisopgaver

I Militært tidsskrift november 1969 har bestyrelsen udskrevet 10 opgaver for 1970. Besvarelserne skal være formanden i hænde senest 1. november i år.
I 1969 modtog Selskabet desværre kun 2 besvarelser af prisopgaver 1969. Af disse har bestyrelsen fundet den ene værdig til belønning med Selskabets medalje i bronze.

Tidsskriftet

Tidsskriftets økonomi har været nogenlunde god i det forløbne år, men udgifterne til tidsskriftet har dog været væsentlig større end sidste år, hvorfor bestyrelsen med opmærksomhed vil følge udviklingen, og det kan muligvis blive nødvendigt med en mindre forhøjelse af prisen for tidsskriftet ved næste årsskifte.
Pr. 1. januar 1970 blev prisen for de tidsskrifter, der leveres til favørordning, hævet. Antallet af tidsskrifter, der leveres under denne ordning, har i øvrigt vist en tilbagegang på ca. 18%.
Tidsskriftet trykkes nu i 2500 eksemplarer. Der har ikke i det forløbne år været udgivet særtryk af tidsskriftet. De i 1968 indkøbte samlebind beregnet til tidsskriftet er forsat blevet solgt i det forventede antal.

Revision af Selskabets love

Bestyrelsen har i den forløbne vinter påbegyndt en revision af lovene. Imidlertid er revisionen ikke tilendebragt, og forslag til nye love kan ikke forelægges før i løbet af næste vinter.

Medlemsantallet

I 1969 har der været en tilgang på ialt 31 nye medlemmer, der fordeler sig på værnene således:

Hæren ........................................................................................... 22 Søværnet........................................................................................ 1
Flyvevåbnet .................................................................................. 8 Korpsene........................................................................................ 0

Samtidig har der været en afgang på 81. Medlemstallet pr. 31. marts 1970 er 1451. Denne reelle tilbagegang på 50 i forhold til sidste år skyldes mange udmeldelser i forbindelse med omlægningen af opkrævning af kontingentet som følge af FMN ophør med opkrævning i forbindelse med lønudbetaling.

Aktivering af medlemmerne udenfor København

Bestyrelsen har gennem nogen tid overvejet behov og muligheder for at udstrække Selskabets hidtidige virke til gavn for de medlemmer, der bor fjernt fra København samt at udvide Selskabets virke med det formål at give medlemmerne øget lejlighed til aktiv deltagelse i studier og diskussioner om militær-faglige emner.

I Militært tidsskrift juli-august 1969 gjorde bestyrelsen rede for visse »Tanker om fornyelse«.
Det er bestyrelsens opfattelse, at en fornyelse eventuelt kunne indebære, at medlemmerne i en garnison etablerede sig med en lokal repræsentant til at forestå nogle arrangementer med fornøden hjælp fra bestyrelsen, f. eks. ved at skaffe foredragsholdere.
I løbet af efteråret 1969 besøgte formanden regionscheferne i VLK område for at få disse til at påtage sig gennemførelsen af nogle foredragsaftener og derigennem prøve at samle medlemmerne. Formanden har endvidere været i forbindelse med nogle af regionscheferne i ELK område.
På nuværende tidspunkt har der kun været afholdt et enkelt foredrag i Ålborg, men enkelte andre har været forberedt, men desværre ikke kunnet gennemføres.

Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at den kommende sæson vil give mulighed for at gøre mere for medlemmerne i provinsen, blandt andet ved flere foredragsaftener placeret på centrale steder, men det forudsætter, at disse medlemmer selv er interesseret heri og er villige til at tage del i gennemførelsen af arrangementerne.
I tidsskriftet for juli-august 1969 opfordrede bestyrelsen endvidere medlemmerne til at fremkomme med ytringer og forslag til de nye tanker. Dette har kun affødt enkelte henvendelser. En af disse medførte, at medlemmer i en garnison i Jylland fik mulighed for at høre to af vinterens foredrag, idet foredragene blev optaget på bånd ved bestyrelsens foranstaltning og derefter tilsendt de pågældende.

Foredragssæsonen

Der har i den forløbne foredragssæson været afholdt 7 foredragsaftener. Tilslutningen har - efter bestyrelsens opfattelse - været tilfredsstillende, idet der i gennemsnit har været 65-70 tilhørere. En mindre fremgang i forhold til sidste sæson.
I lighed med tidligere år har kadetterne i afgangsklasserne på Officersskolerne været inviteret til at deltage i et par foredragsaftener. Imidlertid er indbydelserne kun efterkommet af et beskedent antal kadetter.

Læsekredsen

Læsekredsen har været gennemført i lighed med tidligere år og har haft i alt 20 deltagere.

Støtte til udgivelse af bog

I 1969 henvendte premierløjtnant A. O. E. Hedegaard sig til bestyrelsen for at opnå økonomisk støtte til udgivelse af sin nye bog om slaget ved Køge i 1807. Efter at have gennemlæst manuskriptet, fandt bestyrelsen, at der var tale om et værk af en sådan kvalitet og et emne af en sådan art, at det lå inden for Selskabets formålsparagraf at yde den ønskede støtte, hvilket der herefter blev givet premierløjtnanten tilsagn om.

Kasserer:

Selskabets kasserer gennem mange år - oberstløjtnant H. S. Krarup - har efter eget ønske fratrådt sit hverv pr. 1. april d.å. Som ny kasserer har bestyrelsen ansat major E. A. Nielsen.

Bestyrelsen:

Major B. Knauer, der er afskediget efter ansøgning, er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. I stedet er suppleanten - major P. Svensson - indtrådt i bestyrelsen.

Regnskabet:

Selskabets kassebeholdning er forbedret i det forløbne år. Der er ikke i år udtrukket obligationer. Derimod har bestyrelsen købt obligationer for kr. 27.000- (pålydende værdi).

 

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_maj.pdf
 

Litteraturliste

Del: