Asbjørn Eide: FN’s Fredsaktioner. Udgivet af Udenrigspolitisk Debat i kommission hos Borgens forlag 1965.

Nærværende - ret omfangsrige - bog er udgivet som et led i en serie bøger, som har til formål at finde anvendelse i studiekredsarbejde og undervisning på aftenhøjskoler. Det er naturligt, at man med særlig opmærksomhed gennemgår en bog med disse formål.

Forfatteren er lektor i folkeret ved Oslo universitet og tillige en kendt og anerkendt forfatter på folkeretlige områder, og han har ladet sin behandling af emnet spænde meget vidt. Begrebet FN’s fredsaktioner er opdelt i to hovedformer for FN-virksomhed, dels det langsigtede, forebyggende arbejde og dels behandlingen af aktuelle konflikter i geografisk bestemte områder. Dette sidste er udvidet fra at dække konflikter, hvor FN har anvendt militært personel under en eller anden form til også at behandle geografisk begrænsede situationer, hvor FN’s fredsbevarende virksomhed har været indskrænket til diplomatisk aktivitet og/eller militær karakter. Bogens første kapitel gennemgår de muligheder og pligter til fredens bevarelse, som FN’s pagt rummer og medlemsstaternes rolle i så henseende. Andet kapitel giver en oversigt over en lang række konfliktsituationer, hvor FN har spillet en rolle, større eller mindre. Som en følge af den ovenfor omtalte tilrettelægning af emnet findes omtale af en række konflikter, som ellers sjældent ses behandlet i denne sammenhæng, såsom Indonesien 1947-50, Guatemala 1954, Laos 1959'-60 og Santo Domingo 1965. Desuden er naturligvis behandlet samtlige de FN- operationer, hvor FN har gjort anvendelse af militært personel. Forfatteren har evnet i stærkt koncentreret form at give en klar fremstilling af hver enkelt konfliktsituation, dens politiske baggrund, FN’s indgriben, situationens udvikling og dens nuværende status. Bogen er beklageligvis afsluttet så tidligt, at den sidste strid mellem Indien og Pakistan over Kashmir ikke har kunnet gøres til genstand for omtale. Bogens sidste tre kapitler diskuterer på meget oplysende og tankevækkende måde den storpolitiske udvikling af FN’s fredsbevarende aktivitet. Derefter gives en fremstilling af den nuværende situation med en klarlægning af de aktuelle problemer og deres politiske og økonomiske baggrund. Slutningskapitlet er helliget fremtidsperspektiver omfattende muligheder for en verdensregering, *En Verdencs principper, kollektiv sikkerhed, stormagtskontrol, men uddrager den - sikkert meget nøgterne — konklusion, at den eneste realisable fremgangsmåde i lang tid fremover vil være udøvelse af en diplomatisk fredsvirksomhed, i stor udstrækning kanaliseret gennem og udøvet indenfor FN’s rammer, som efter behov kan finde støtte i militære 6tyrker under FN’s kommando.

Forfatteren lægger megen vægt på, at sådanne styrker ikke eller kun undtagelsesvis vil få tildelt egentlige militære opgaver imod organiseret militær opposition, men at deres virke mere vil have bevogtningsmæssig karakter, og at disses styrkers organisation, udrustning og uddannelse må tage sigte på dette formål. Han er ivrig talsmand for opstilling af nationale beredskabsstyrker, som efter behov kan stilles til rådighed for FN. I denne forbindelse fremhæver han betydningen af, at også lande, som ikke kan henregnes til den vestlige verden, inddrages i denne virksomhed for derved at gøre tilliden til denne form for FN-aktivi- tet mere universel. Bogen kan anbefales både til selvstæn- ligt og fuldstændigt studium og også til anvendelse som håndbog.

L. M. K. Skern.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
PDF icon asbjoern_eide_fns_fredsaktioner.pdf

 

Del: