Anmeldelse af bøger version 3 - 1968

Weyers Flottentaschenbuch 1968. 49. udgave. Redigeret af Gerhard Albrecht. 412 sider, 267 fotografier, 1243 skitser og planer. J. F. Lehmanns Verlag, München. Plastikbind, D M 48,-.

Punktlig ved årsskiftet lå den nye Weyer på anmelderens bord. Alexander Bredt, der siden 1934 har stået for redaktionen, er af helbredsmæssige grunde trådt tilbage, og forlaget har opfyldt hans ønske om at lade Gerhard Albrecht, hans mangeårige medarbejder, overtage udgivelsen. Et andet stort ønske gik også i opfyldelse, inden Bredt trådte tilbage, idet lykkedes ham at få Weyer udsendt på engelsk for første gang. Hermed har Jane’s Fighting Ships fået en alvorlig konkurrent. Der er nogle, der siger, at Jane ikke er helt så nøjagtig som Weyer - og så er den tre gange så dyr.

Den sidste udgave af Weyers Taschenbuch adskiller sig ikke væsentligt fra forrige års, som den har ført à jour. Der er tilføjet oplysninger om endnu to lande, Kuwait og Zambia, og dermed er antallet af flådelister bragt op på 93. Kuwaits flåde omfatter fire bevogtningsfartøjer af samme type, to fra 1966 og to, der endnu er på bedding. De måler 23,7X 4,7X1,4 m, er bevæbnet med en 40 mm luftvæmskanon, og kan med en RoUsRoyce dieselmotor opnå en fart af 20 knob. Zambia har gjort sin entré blandt verdens flådemagter med en britisk LCT fra 1944, der har fået navnet »Zambia Bastion«. Det ser ud til, at Gerhard Albrecht vil fortsætte traditionen, og det vil han næppe gøre forkert i. Alligevel er man spændt på, om han finder på noget ekstra til næste år, når Weyer kommer for 50. gang.

R.

H. Techel: D e r Bau von Unterseebooten auf der Germaniawerft. 3. oplag. J. F. Lehmanns Verlag, München, 1968, 104 sider, 381 illustrationer, DM 24,-.

Nærværende bog er et uændret optryk af en i 1922 udsendt redegørelse for det tyske Germaniawerfts indsats i konstruktion og bygning af ubåde. Den er skrevet af en af de ledende ingeniører på Germaniawerft og giver efter en historisk indledning en indføring i de tekniske problemer, man stod over for ved konstruktionen af de første moderne ubåde. Bogen indeholder herudover detaillerede oversigter og konstruktionsbeskrivelser af de første ubåde og deres videreudvikling samt af handelsubådene »Deutschland« og »Bremen«.

E. Rössler: U-Boottyp XXIII . J. F. Lehmanns Verlag, München, 1967, 120 sider, 32 illustrationer og 87 skitser, DM 12,80.

I tidsskriftets nr. 1/68 omtaltes en af samme forfatter udsendt bog om U-Boottyp XX I. Dette 4. bind i serien »Wehrwissenschaftliche Berichte« omhandler den lille ubådstype XX III, der var beregnet til kystfarvande. Med invasionen i 1944 fik denne type forøget betydning, og efter et forceret byggeprogram indsattes de første i operativ tjeneste i januar 1945 fra baser i Norge. Efter krigen hævedes to både af denne type og indgik som skolefartøjer i den nye vesttyske flåde i 1957 under navnene Hai og Hecht. Det var den førstnævnte af disse, der sank i Nordsøen under en storm i september 1966, da den var på vej til et flådebesøg i Aberdeen. Bogen indeholder en detailleret redegørelse for u-bådstypens udvikling, for byggeprogrammet, de enkelte bådes indsats og skæbne samt deres tekniske enkeltheder.

W. J. Spielberger & F . Wiener: D ie deutschen Panzerkam pfwagen I I I und I V mit ihren Abarten 1935-1945. J. F. Lehmanns Verlag, München 1968, 176 sider, 17 illustrationer og 55 skitser, DM 12,80.

De tyske kampvogne III og IV udgjorde gennem hele 2. verdenskrig kernen i de tyske panserstyrker. Det var med disse typer som grundlag, general Guderian udformede den pansertaktik, der blev et væsentligt element i Blitzkrigen. Nærværende bog, der er 2. bind i serien »Wehrwissenschaftliche Berichte«, giver en nøje beskrivelse af de to kampvognstyper. Den indeholder oversigtstabeller over ild ­ kraft, bevægelighed, pansertykkelser m. v. samt redegørelse for de varianter, der udvikledes på grundlag af disse to typer. Endelig gives der i et tillæg en oversigt over udenlandske hæres anvendelse af typerne. Bogen er et udmærket bidrag til belysning af kampvognens udvikling i Tyskland i perioden forud for og under 2. verdenskrig.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon boeger.3.1968.pdf

Litteraturliste

Del: