Anmeldelse af bøger version 10 - 1968

Infantry in Vietnam«. Udgivet af Infantry Magazine, Fort Benning, Georgia, USA. Redigeret af oberstløjtnant Albert N. Garland. Første udgave 1967.

»Infantry in Vietnam«, der er blevet til på initiativ af den tidl. chef for Infantry School, generalløjtnant Robert H . York , bør læses af enhver der med saglighed ønsker at deltage i diskussioner om den rent militære side af krigen i Vietnam . Bogen må opfattes som »officiel«, det har været et af formålene med bogens udgivelse, med aktuellee eksempler fra kamphandlinger i Vietnam, i hovedsagen fra 1965 og 1966, at, som redaktøren siger: » Fill the gap between the podium and the battlefield«. Bogen er tilegnet: »The United States Infantryman«. Bogen handler om de erfaringer infanterisoldaten har læ rt i Vietnam og om de nærmere omstændigheder. Bogen må ikke ses som et forsøg på at give en bred historisk baggrund for konflikten i Syd-Øst Asien. Den er rent militær. »Den modstander som infanterisoldaten i Vietnam står overfor er ikke noget spøgelse, men han er vanskelig at lære at kende til bunds. Fjenden kæmper, når han ønsker kampen, han venter med at kæmpe eller unddrager sig kampen, hvis det passer ham bedre. Han er i sit eget land i sine egne omgivelser. Det er modstanderen der har initiativet, der laver spillets regler. Han opdager hurtigt svagheder og drager til enhver tid nytte af overraskelsen. Modstanderen er ikke dårligt uddannet eRer dårligt udrustet. Han tror på den sag han kæmper for og er en meget dygtig og omhyggelig planlægger af sine operationer.« Dette citat fra bogens afsnit om »Fjenden« siger en hel del om de betingelser, der møder den amerikanske infanterisoldat i Vietnam . Foruden baggrundsviden om modstanderen i Vietnam beskriver bogen en række operationer i patrulje, delings, kompagni, bataljons- og brigaderamme udført i forskellige dele af Vietnam i årene 1965 og 1966. Bogens kapitler dækker Fjenden, Efterretningstjeneste, Patruljetjeneste, Baghold, Angreb, Forsvar, Ildstøtte, »special operations«, Forholdet til den lokale befolkning samt Lederskab. Selvom den danske infanterist næppe vil kunne tænkes at skulle kæmpe under de samme geografiske og politiske forhold som den amerikanske, er der i denne bog meget at lære for danske uddannere og førere. Krigen i Vietnam - siges det et sted i bogen - er delingsførernes krig. E t andet sted hedder det: »Førerne må sikre sig at enhver soldat er godt uddannet og at han har udviklet gode vaner, vaner der er så dybt indgroet at soldaten, selv under kampens største belastninger, gør de rigtige ting«. Bogens enkelte afsnit og beskrivelser af kamphandlingernes forløb er skrevet af folk, der var direkte impliceret. Der lægges ikke skjul på evt. fejl i planlægning og lederskab, ligesom tab af materiel og personel lægges åbent frem, selvom de valgte eksempler i hovedsagen beskriver heldigt udførte operationer. Bogen efterlader et meget klart indtryk af, at også i Vietnam er betingelsen for en heldigt gennemført operation, uanset de indsatte styrkers størrelse:

- et solidt efterretningsgrundlag

- detaljeret planlægning

- grundige forberedelser

- ildstøtteplanlægning

- sikre signalforbindelser

- smidighed i udførelse og ændring af engang lagte planer

- sikker og hurtigt virkende forsynings- og sanitetstjeneste.

Selvom de terrænmæssige forhold i Vietnam er specielle, kan den udstrakte anvendelse af helikoptere til mandskabstransport, ildstøtte, kommunikation, føring og forsyningstjeneste ikke undgå at gøre indtryk. Et dybt indtryk gør også omfanget af den ildstøtte (ART, FLY) samt øvrige støtte der er til rådighed for operationer selv i meget små led. Bogen efterlader også det indtryk at »en krig uden fronter i et land med Vietnams natur og mod en snarrådig og beslutsom modstander er en overordentlig vanskelig opgave for den amerikanske infanterist, til trods for hans høje mobilitet og hans øvrige ressourcer. Det er en næsten uoverkommelig opgave.

Selvom ingen af de beskrevne operationer går i detaljer, så efterlader de et indtryk af de i Vietnam anvendte kampform er og kampmåder og de usædvanlige betingelser under hvilken kampen foregår. Det er et minus at en række af de anvendte skitser mangler nordpil og/eller målestok. Denne bog bør læses af enhver der med saglighed vil kunne tale med om den militære krigsførelse i Vietnam.
 
M. V. Jespersen
 
Forlaget ZAC har udsendt en nydelig uniforms-kalender 1969.
 
Kalenderen indeh. uniformsbilleder tegnet af Chr. V . Bruun og taget fra hans store uniformsværk »Danske uniformer«, som udkom i årene 1837-50 og som viser uniform er fra Frederik IV’s tid. Pris 14,85 i.m.
 
PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon boeger.10.1968.pdf

Litteraturliste

Del: